O katedře

 Katedra anglistiky a amerikanistiky            
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky je relativně nová, dynamicky se rozvíjející katedra založená v 90. letech 20. století.
 
 
 
 
Katedra v současné době nabízí tyto studijní programy:
 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
- Anglický jazyk pro odbornou praxi 
- Anglický jazyk – Specializace v pedagogice
 
MAGISTERSKÉ STUDIUM
- Učitelství anglického jazyka (dvouleté navazující studium)
- Anglická filologie (dvouleté navazující studium)
 
Všechny naše studijní programy jsou prezenční.
 
Anglický jazyk pro odbornou praxi je interdisciplinárním oborem filologického zaměření. Jádro tvoří praktické jazykové studium orientované na používání odborného jazyka v oblastech komerčních, administrativních a správních.  Studenti rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém (úroveň C1) i českém jazyce a získávají komplexní znalosti především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách. Dále se seznamují s problematikou překladatelství a tlumočnictví a osvojí si základní orientaci v ekonomických disciplínách, které si mohou prakticky ověřit v rámci měsíční praxe. Studium tak svým absolventům umožňuje nalézt široké uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách apod.
 
Studenti oboru Anglický jazyk – Specializace v pedagogice rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce na úroveň C1 a multikulturní sensitivitu, získávají poznatky z lingvistických a literárně-kulturních disciplín a procházejí rovněž základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou). Absolventi se mohou uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistenti) a ve veřejném sektoru. Získané vědomosti absolventa jsou však zejména východiskem pro navazující magisterské studium.
 
Navazující magisterský obor Učitelství anglického jazyka připravuje plně kvalifikované odborníky – učitele, jejichž profesní kompetence vychází z hlubokých znalostí v oblasti předmětové (lingvistika, literatura a kulturní studia) i profesní (pedagogika, psychologie, didaktika, oborová didaktika), z adekvátních didaktických dovedností (především dovednosti sociální a komunikativní), z osobnostní připravenosti i z obecného rozhledu.  Samozřejmostí je dosažení vysoké úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (úroveň C2). Absolvent je rovněž plně vybaven pro případné další vzdělávání v doktorském stupni studia.
 
Navazující magisterský obor Anglická filologie připravuje plně kvalifikované odborníky – filology, jejichž profesní kompetence vychází z hlubokých znalostí oboru lingvistiky anglického jazyka, jeho struktury a historických proměn, a anglické a americké literatury chápané v širších kulturních a teoreticko-filozofických souvislostech. Samozřejmostí je dosažení vysoké úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (úroveň C2). Absolvent je rovněž plně vybaven pro případné další vzdělávání v doktorském stupni studia.
 
Členové katedry jsou nejen kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy, ale rovněž odborníky se zaměřením na britská a americká kulturní studia a literaturu, na teorii a metodiku výuky anglického jazyka, lingvistiku a na odborný jazyk. Úspěšně se zapojují do vědeckovýzkumných projektů nejen domácích, ale i zahraničních a výsledky své práce pravidelně publikují. Pořádají také pravidelné konference a od roku 2008 vydávají American and British Studies Annual, recenzovaný odborný časopis zaměřený na široké spektrum témat z americké a britské literatury, výtvarného umění, hudby a dalších kulturních fenoménů včetně dějin kultury.

Katedra spolupracuje s univerzitami v České republice i v zahraničí a zapojuje se do různých programů jako například LPP Erasmus, CEEPUS a Visegradský fond. Studenti tak mají možnost využít těchto programů k zahraničním studijním pobytům.
 
 

Profesní specializace členů katedry:

Literárně-kulturní sekce:

americká kulturní studia, americká literatura, literární kánon, dětství v literatuře a kultuře, populární literatura
 
anglický romantismus, britská poezie, recepce a překlady anglo-americké literatury do češtiny, teorie překladu
 
skotská literatura, britská kulturní studia, environmentální literatura
 
současné britské drama, otázky genderu v britské literatuře 20. století
 
poetika místa, místo a prostor v literatuře, Modernismus, zahradní architektura 18. století, cestopis
 
teorie a praxe překladu umělecké literatury, americké drama, kulturní studia britská
 
 

Lingvistická sekce:

teorie vyučování cizích jazyků, aplikovaná lingvistika, srovnávací jazykověda se zaměřením na angličtinu a češtinu, překlad
 
sémantika, pragmatika, anglická stylistika, modalita v angličtině
 
Fonetika a fonologie
 
syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, korpusová lingvistika a aspekty počítačové komunikace
 
 
analýza diskurzu, textová lingvistika, koheze, koherence, jazyk novinových článků, RST - přímá a nepřímá řeč
 
lexikologie, morfologie
 

ELT Metodologie a didaktika:

přípravné vzdělávání učitelů, vybrané aspekty TEFL, především předškolní jazykové vzdělávání
 
sociální a pedagogická komunikace, moderní technologie ve výuce, ESP, angličtina v obchodním styku, e-learning, projektové a studentské praxe
 
pedagogické disciplíny, sociální a osobnostní rozvoj, přípravné vzdělávání učitelů
 

Praktický jazyk a ESP:

jazyková cvičení
 
jazyková cvičení, výukový software, CLILL
 
Simone Rochelle Lawrence, MSc
jazyková cvičení, akademické psaní, obchodní anglický jazyk