O katedře

 Katedra anglistiky a amerikanistiky            
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky je relativně nová, dynamicky se rozvíjející katedra založená v 90. letech 20. století.
 
 
 
 
 
Katedra v současné době nabízí dva studijní programy – Anglický jazyk pro odbornou praxi (bakalářský obor) a Anglický jazyk – specializace v pedagogice (tříletý bakalářský obor; dvouleté navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka):
 
Anglický jazyk pro odbornou praxi je interdisciplinárním oborem filologického zaměření. Jádro tvoří praktické jazykové studium orientované na používání odborného jazyka v oblastech komerčních, administrativních a správních.  Studenti rozvíjejí svou komunikativní kompetenci v anglickém i českém jazyce a získávají komplexní znalosti především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách. Dále se seznamují s problematikou překladatelství a tlumočnictví a osvojí si základní orientaci v ekonomických disciplínách, které si mohou prakticky ověřit v rámci měsíční praxe. Studium tak svým absolventům umožňuje nalézt široké uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách apod.
 
Studenti oboru Anglický jazyk – specializace v pedagogice rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce na úroveň C1 a multikulturní sensitivitu, získávají poznatky z lingvistických a literárně-kulturních disciplín a procházejí rovněž základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou). Absolventi se mohou uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistenti) a ve veřejném sektoru. Získané vědomosti absolventa jsou však zejména východiskem pro navazující magisterské studium.
 
Navazující magisterský obor Učitelství anglického jazyka připravuje plně kvalifikované odborníky – učitele, jejichž profesní kompetence vychází z hlubokých znalostí v oblasti předmětové (lingvistika, literatura a kulturní studia) i profesní (pedagogika, psychologie, didaktika, oborová didaktika), z adekvátních didaktických dovedností (především dovednosti sociální a komunikativní), z osobnostní připravenosti i z obecného rozhledu.  Samozřejmostí je dosažení vysoké úrovně komunikativní kompetence v anglickém jazyce (úroveň C2). Specifické zaměření výuky cizích jazyků dále umožňuje akcentovat dimenzi evropanství i kulturní a sociální dimenze vzdělávání.
 
Členové katedry jsou nejen kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy, ale rovněž odborníky se zaměřením na britská a americká kulturní studia a literaturu, na teorii a metodiku výuky anglického jazyka, lingvistiku a na odborný jazyk. Úspěšně se zapojují do vědeckovýzkumných projektů nejen domácích, ale i zahraničních a výsledky své práce pravidelně publikují. Pořádají také každoroční konference kulturních studií a od roku 2008 vydávají American and British Studies Annual, recenzovaný odborný časopis zaměřený na široké spektrum témat z americké a britské literatury, výtvarného umění, hudby a dalších kulturních fenoménů včetně dějin kultury.
Katedra spolupracuje s univerzitami v České republice i v zahraničí a zapojuje se do různých programů jako například LPP Erasmus, CEEPUS a Visegradský fond. Studenti tak mají možnost využít těchto programů k zahraničním studijním pobytům.
 

Profesní specializace členů katedry:

Literárně-kulturní sekce:

Americká kulturní studia, americká etnická literatura, literární kánon, dětství v literatuře a kultuře.
 
Anglický romantismus, britská poezie, recepce a překlady anglo-americké literatury do češtiny, teorie překladu.
 
Skotská literatura, britská kulturní studia, environmentální literatura.
 
Americké drama 20. století, scenáristika, technobios
 
Mgr. Petra Smažilová
Současné britské drama, otázky genderu v britské literatuře 20. století.
 
Poetika místa, Modernismus, zahradní architektura 18. století, cestopis.
 
 

Lingvistická sekce:

Mgr. Jaromír Haupt

doc. PhDr. Libuše Hornová

teorie zaměřenízaměření: teorie vyučování cizích jazyků, aplikovaná lingvistika, srovnávací jazykověda se zaměřením na angličtinu a češtinu, překlad
 
Sémantika, pragmatika, anglická stylistika, modalita v angličtině.
 
Mgr. Jaroslava Ivanová, M.A., Ph.D.
fonetika a fonologie
 
Syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, korpusová lingvistika a aspekty počítačové komunikace.
 
Mgr. Anna Milichovská
Anglická větná stavba, slovosled, řadění informací, překladatelství.
 
Analýza diskurzu, textová lingvistika, koheze, koherence, jazyk novinových článků, RST - přímá a nepřímá řeč.
 
 

ELT Metodologie a didaktika:

Přípravné vzdělávání učitelů, vybrané aspekty TEFL, především předškolní jazykové vzdělávání.
 
sociální a pedagogická komunikace, moderní technologie ve výuce, ESP, angličtina v obchodním styku, e-learning, projektové a studentské praxe.
 
 
 

Praktický jazyk a ESP:

jazyková cvičení
 
Jazyková cvičení, tvorba odborného textu, tvůrčí písemný projev.
 
jazyková cvičení, výukový software, CLILL
 
angličtina v obchodním styku a studentské odborné praxe