Potřebuji informace o:

- výběru tématu BP a DP, termínech, postupu: zde

- požadavcích na BP a DP, formální úpravě a závazných směrnicích: zde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Studenti 2. ročníku Bc. studia AJOP a AJSP
Studenti 1. ročníku NMgr. UČAJ a AFIL
 
Všichni studenti předposledních ročníků musí mít zadané své závěrečné práce!
 
Bez zadané práce se v příštím ZS nelze zapsat do bakalářského/diplomového semináře.
 
od 2.1.2017: vyvěšena aktuální témata pro závěrečné práce (IS/STAG - „Témata VŠKP“)
⃰ Pozn. DP zaměřená na didaktiku anglického jazyka předpokládá realizaci empirického výzkumu.
** Pozn. BP zaměřená na didaktiku anglického jazyka se skládá z teoretické a praktické části, kde jsou prezentovány výstupy vlastní činnosti studenta (např. tvorba či hodnocení učebních materiálů).
*** Pozn. BP zaměřená na didaktiku anglického jazyka předpokládá, že student/ka v LS absolvuje  povinně volitelný předmět Výzkumné metody a práce s informacemi (PINFU).
 
od 5.1. 2017 00:00 do 20.1. 2017 23:59: elektronický zápis témat studenty (IS/STAG – „Témata VŠKP“); 1 student = 1 téma
 
od 5.1. 2017 do 27.1. 2017 : OSOBNÍ konzultace tématu s vedoucím práce. Na konzultaci student předkládá písemně zpracovaný návrh bakalářské práce, návrh diplomové práce, tj. cíl práce, její osnovu a zdroje odborné literatury (cca 10-15, v souladu s příslušnou citační normou)
 
do 17.2.2017: proběhne schvalování předložených témat, výsledky budou zveřejněny prostřednictvím IS/STAG – „učitel schválil/zamítl podklad VŠKP“).
 
U schválených témat vedoucí práce napíše zásady pro vypracování a pošle je studentům na jejich univerzitní e-mail, studenti podle toho vyplní v IS/STAG Formulář na vyplnění „Podkladu pro zadání“ závěrečné práce, vytisknou „Podklad pro zadání“, nechají jej podepsat vedoucím práce a odevzdají do 31.3.2017 na sekretariát KAA. Bez odevzdaného podkladu nebude zadání vytištěno!!!
V případě, že Vám téma nebude schválené, obraťte se na vedoucí katedry.
 
 
od 1.12. 2017: studenti si vyzvednou „Zadání práce“ na sekretariátě KAA.
Toto originální zadání naskenují, vloží do elektronické verze své BP/DP a v tištěné podobě jej vloží do pevné vazby své práce. Do pevných desek se vkládá originální zadání, do kroužkové vazby kopie.
 
 
Za řádně odevzdanou závěrečnou práci se považuje:
  • odevzdání pdf souboru se všemi náležitostmi do STAGu - student doplní „souběžný název“ práce česky, „klíčová slova“ a „abstrakt“; elektronickou formu práce uloží ve správném názvu souboru v pdf: PříjmeníJ_první dvě významová slova práce_iniciály vedoucího práce_rok odevzdání.pdf. – např: NovákJ_První Dvě_XY_2000.pdf.
  • odevzdání 2 tištěných verzí na sekretariát KAA – 1x pevná vazba s originálním zadáním, 1x kroužková s kopií zadání.
Termíny odevzdání závěrečných prací:
31.3.2017; 30.6.2017; 30.11.2017
 
Další povinností studenta je:
  • zkontrolovat všechny náležitosti, které určuje směrnice č. 9/2012 a Požadavky na formální úpravu závěrečných prací KAA
  • podepsat čestné prohlášení autora
  • jakékoli změny v zadání (téma, osnova, vedoucí práce) se mohou provádět pouze se souhlasem vedoucího práce a vedoucí katedry. V takovém případě student odevzdá vyplněnou „Žádost o…“ podepsanou vedoucím práce (i v případě, že žádá o změnu vedoucího práce) nejpozději měsíc před plánovaným odevzdáním práce. Po schválení odevzdá nový „podklad“, na základě kterého mu bude vytištěno nové „zadání práce“.
 
Při finální kontrole odevzdaných závěrečných prací může být student kontaktován a vyzván k nápravě zjištěných nedostatků. Pokud by tak neučinil, nebude mu předmět BCPR/DIPR zapsán jako splněný.
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Požadavky na závěrečné práce

v bakalářských oborech AJSP, AJOP a navazujících magisterských oborů UČAJ, AFIL odevzdávaných na Katedře anglistiky a amerikanistiky

 

V souladu s univerzitní směrnicí č. 9/2012 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou úpravu se na závěrečné práce odevzdávané na KAA povinně vztahují tyto požadavky:

 

Formální úprava textu na deskách, titulního listu, zadání, prohlášení autora, anotací a klíčových slov (obé v anglickém a českém jazyce) se řídí článkem 4, odst. 1a) – e) směrnice 9/2012. V celé práci je použito řádkování 1,5, doporučený typ písma Times New Roman o velikosti 12. Text je zarovnán do bloku. První řádek kapitoly se zleva neodsazuje.

Uspořádání práce

Po titulním listu, zadání, prohlášení autora, anotacích anglicky a česky, klíčových slovech anglicky a česky následuje text práce v tomto pořadí: obsah, vlastní text členěný do hlavních kapitol a případně podkapitol, české resumé, bibliografie, případné přílohy. Mezi list s prohlášením a list s anotacemi může student dle vlastního uvážení vložit list s poděkováním.

Obsah práce

Závěrečnou prací má student prokázat, že je schopen provádět samostatný výzkum v oboru anglické filologie či v disciplíně vztahující se k výuce anglického jazyka (oborová didaktika, lingvistika, literatura a kulturní studia patřičné jazykové oblasti) na úrovni odpovídající stupni studia (bakalářské či magisterské). Práce musí přesáhnout úroveň prostě popisnou a student v ní dále prokazuje schopnost kritické práce se zdroji, případně kritického hodnocení odborné literatury, volby relevantních metodologických postupů či teoretických přístupů i analýzy a shrnutí výsledků výzkumu, to vše v požadovaném rozsahu práce. Závěrečnou práci musí student vypracovat samostatně za metodického vedení vedoucího práce, případně dalšího konzultanta.

Rozsah práce

Bakalářská práce má mít rozsah 14.500 – 15.500 slov, diplomová práce 23.000 – 25.000  slov (do rozsahu se nezapočítává titulní list, zadání, prohlášení autora, případně poděkování, abstrakty, klíčová slova, obsah, bibliografie a přílohy!!!) Do rozsahu se započítává pouze vlastní text práce od začátku úvodu po konec resumé.

Dolní hranice požadovaného rozsahu je nezbytným minimem pro přijetí práce k hodnocení. Zvlášť výrazné překročení rozsahu se může negativně promítnout do celkového hodnocení práce.

Resumé

Vzhledem k tomu, že práce je psána v anglickém jazyce, obsahuje povinně resumé v českém jazyce v rozsahu 4-7 stran. Student tak prokazuje schopnost převádět svůj výzkum, jeho východiska, terminologii, metodologii a závěry adekvátně do rodného jazyka.

Citace a soupis bibliografie

Soupis bibliografických citací a způsob citování v textu se řídí zavedenými citačními styly oborů, tj. pro práce z literatury, kulturních studií a lingvistiky platí mezinárodní norma Chicago Manual of Style, pro práce didaktické buď mezinárodní norma American Psychological Association nebo česká norma ČSN ISO 690. Přímé citace se v textu standardně dávají do uvozovek, citáty delší než 3 řádky se upraví jako odsazené citáty, tj. odsadí se zleva, text již není uvozen a ukončen uvozovkami, je psán stejným fontem a velikostí písma jako ostatní text (tj. nikoliv kurzívou nebo menším písmem), ale řádkováním 1.

Číslování

Stránky musejí být číslovány v souladu se směrnicí 9/2012. Kapitoly se číslují od 1, úvod se nečísluje, v souladu s územ v humanitních disciplínách ani číslem 0.

Vedení prací

Závěrečnou práci musí student vypracovat samostatně za metodologického vedení vedoucího práce. Od svého vedoucího práce studenti mohou očekávat pomoc s vhodným zúžením zvoleného tématu, pomoc v podobě doporučení sekundárních zdrojů, výjimečně i při jejich vyhledávání, pomoc se zvolením teoretického přístupu k tématu či metodologie, se zvolením výzkumných otázek a s osnovou práce, dále rady týkající se výběru vhodných výzkumných metod a sběru dat. Před odevzdáním práce je možné různé aspekty práce konzultovat, podrobné pročtení a okomentování struktury, stylu, kvality argumentace a kvality práce se zdroji lze očekávat maximálně u třetiny rozpracované práce. Méně než čtyři týdny před odevzdáním práce může student očekávat již pouze konzultace týkající se formální úpravy práce a podobných technikálií. Práce jako celek je výsledkem studentovy samostatné práce, proto ji v celém rozsahu pročítá a hodnotí vedoucí práce a oponent až po odevzdání.

Základní kritéria pro hodnocení práce

Závěrečná práce musí prokázat studentovu schopnost samostatné výzkumné práce ve zvolené disciplíně studovaného oboru a musí proto přesáhnout úroveň čistě popisnou a kompilační a musí demonstrovat kritický a analytický přístup. Práce musí odpovídat zadání a mít odpovídající rozsah (pokud práce ve vlastním textu obsahuje materiál, který není relevantní danému tématu a/nebo má být uveden v příloze – např. popis děje literárního díla delší než jeden odstavec či životopis autora u literárních prací nebo tabulky a grafy u prací neliterárních – tento se do rozsahu nepočítá). Po formální stránce musí splňovat požadavky uvedené ve směrnici 9/2012 a v tomto dokumentu. Nesplnění formálních kritérií může být důvodem pro nepřijetí práce.

U práce se hodnotí kvalita a jazyková správnost akademického písemného projevu – styl musí odpovídat formální povaze práce, tj. splňovat požadavky kladené na akademický text (např.: používání hovorového jazyka a slangu se do hodnocení promítne negativně). Práce musí být napsaná dobrou, srozumitelnou angličtinou na úrovni C1 CEFR u prací bakalářských a C2 CEFR u prací diplomových. Jazyk českého resumé musí odpovídat normám spisovné češtiny a odbornému stylu. Neadekvátní jazyková úroveň může být důvodem k hodnocení nevyhověl/a.

U práce se dále hodnotí její struktura, tj. logická a plynulá návaznost jednotlivých částí a odpovídající propojení teoretické a praktické části.

Hodnotí se rovněž přiměřenost prozkoumání zadaného tématu ve vztahu k cíli závěrečné práce a vhodná volba a aplikace metodologie či teorie vzhledem k cíli práce.

Práce se zdroji a plagiátorství

Při psaní závěrečné práce student často používá práce jiných autorů. Ze zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – tzv. „autorský zákon“) je povinností zdroje uvádět, cizí myšlenky a formulace buď doslovně citovat, nebo parafrázovat vždy s patřičným odkazem na zdroj; student musí v práci uvádět všechny použité prameny.

Pokud student tuto povinnost nedodrží a dopustí se plagiátorství, bude práce hodnocena jako nevyhovující a bude podán podnět k zahájení disciplinárního řízení.

Obhajoba

Průběh obhajoby:

- student stručně představí práci: cíle, metody výzkumu, závěry apod.

- reaguje na připomínky v posudcích

- diskutuje se členy komise

Obhajoba je vedena v anglickém jazyce, tedy v jazyce práce. Výkon studenta u obhajoby je nedílnou součástí celkového hodnocení (na hodnocení se komise shodne v nepřítomnosti studenta).

 

Tento předpis katedry nabývá účinnosti dnem 30.9. 2013 a vztahuje se na všechny závěrečné práce odevzdávané po tomto datu.

 

viz také Digitální knihovna Upa

aktualizováno 20.1.2017