Informace k VŠKP – BP a DP

Odevzdávání závěrečných prací na KAA – březen 2016

Vzhledem k tomu, že v měsíci březnu nejsou žádné úřední hodiny sekretariátu KAA, odevzdávejte své BP a DP průběžně vedoucí katedry doc. Bubíkové a zástupkyni vedoucí katedry dr. Roebuck v jejich konzultačních hodinách či po předchozí domluvě;

Poslední možností odevzdat práci v březnovém termínu je 31.3. 2016 do 14 hod. referentce Martině Kleinové (Informační a poradenské centrum FF, místnost 12030). Po tomto datum již práci nelze přijmout.

Zápočet za BCPR a DIPR bude udělovat vedoucí katedry až po zkontrolování náležitostí odevzdané práce (včetně jejího nahrání do STAGu) v dubnu během konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě.

 
 
 
 
 
Studenti 2. ročníku Bc. studia AJOP a AJSP
Studenti 1. ročníku NMgr. UČAJ a AFIL
 
Všichni studenti předposledních ročníků musí mít zadané své závěrečné práce!
 
Bez zadané práce se v příštím ZS nelze zapsat do bakalářského/diplomového semináře.
 
od 14.12. 2015: vyvěšena aktuální témata pro závěrečné práce (IS/STAG - „Témata VŠKP“)
⃰ Pozn. DP zaměřená na didaktiku anglického jazyka předpokládá realizaci empirického výzkumu.
** Pozn. BP zaměřená na didaktiku anglického jazyka se skládá z teoretické a praktické části, kde jsou prezentovány výstupy vlastní činnosti studenta (např. tvorba či hodnocení učebních materiálů).
*** Pozn. BP zaměřená na didaktiku anglického jazyka předpokládá, že student/ka v LS absolvuje  povinně volitelný předmět Výzkumné metody a práce s informacemi (PINFU).
 
od 4.1. 2016 00:00 do 15.1. 2016 23:59: elektronický zápis témat studenty (IS/STAG – „Témata VŠKP“); 1 student = 1 téma
 
od 5.1. 2016 do 23.1. 2016: OSOBNÍ konzultace tématu s vedoucím práce. Na konzultaci student předkládá písemně zpracovaný návrh bakalářské práce, návrh diplomové práce, tj. cíl práce, její osnovu a zdroje odborné literatury (cca 10-15, v souladu s příslušnou citační normou)
 
do 15.2.2016: proběhne schvalování předložených témat, výsledky budou zveřejněny prostřednictvím IS/STAG – „učitel schválil/zamítl podklad VŠKP“).
 
U schválených témat vedoucí práce napíše zásady pro vypracování a pošle je studentům na jejich univerzitní e-mail, studenti podle toho vyplní v IS/STAG Formulář na vyplnění „Podkladu pro zadání“ závěrečné práce, vytisknou „Podklad pro zadání“, nechají jej podepsat vedoucím práce a odevzdají do 31.3.2016 na sekretariát KAA. Bez odevzdaného podkladu nebude zadání vytištěno!!!
V případě, že Vám téma nebude schválené, obraťte se na vedoucí katedry.
 
 
od 1.12. 2016: studenti si vyzvednou „Zadání práce“ na sekretariátě KAA.
Toto originální zadání naskenují, vloží do elektronické verze své BP/DP a v tištěné podobě jej vloží do pevné vazby své práce. Do pevných desek se vkládá originální zadání, do kroužkové vazby kopie.
 
 
Za řádně odevzdanou závěrečnou práci se považuje:
  • odevzdání pdf souboru se všemi náležitostmi do STAGu - student doplní „souběžný název“ práce česky, „klíčová slova“ a „abstrakt“; elektronickou formu práce uloží ve správném názvu souboru v pdf: PříjmeníJ_první dvě významová slova práce_iniciály vedoucího práce_rok odevzdání.pdf. – např: NovákJ_První Dvě_XY_2000.pdf.
  • odevzdání 2 tištěných verzí na sekretariát KAA – 1x pevná vazba s originálním zadáním, 1x kroužková s kopií zadání.
Termíny odevzdání závěrečných prací:
31.3.2016; 30.6.2016; 30.11.2016
 
Další povinností studenta je:
  • zkontrolovat všechny náležitosti, které určuje směrnice č. 9/2012 a Požadavky na formální úpravu závěrečných prací KAA
  • podepsat čestné prohlášení autora
  • jakékoli změny v zadání (téma, osnova, vedoucí práce) se mohou provádět pouze se souhlasem vedoucího práce a vedoucí katedry. V takovém případě student odevzdá vyplněnou „Žádost o…“ podepsanou vedoucím práce (i v případě, že žádá o změnu vedoucího práce) nejpozději měsíc před plánovaným odevzdáním práce. Po schválení odevzdá nový „podklad“, na základě kterého mu bude vytištěno nové „zadání práce“.
 
Při finální kontrole odevzdaných závěrečných prací může být student kontaktován a vyzván k nápravě zjištěných nedostatků. Pokud by tak neučinil, nebude mu předmět BCPR/DIPR zapsán jako splněný.