Grantové projekty řešené v roce 2006

Zahraniční granty

 

 

Název úkolu:

Mapping the Dynamics of European Culture: Pressure and Opportunities from the European Enlargement

Zadavatel:

Interreg III B ESPON

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

 

Název úkolu:

VUPA Virtual University of Public Administration

Zadavatel:

Leonardo da Vinci VUPA

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

 

Název úkolu:

Corporate social responsibility

Zadavatel:

6. RP

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

 

 

GAČR

 

 

Název úkolu:

Podpora manažerského rozhodování s využitím strojového času

Kód:

402/05/P155

Zadavatel:

GAČR

Odpovědný řešitel:

Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

 

Název úkolu:

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě

Kód:

GA402/06/0084

Zadavatel:

GAČR

Odpovědný řešitel:

doc. RNDr. Bohdan  Linda, CSc.

 

 

FRVŠ

 

 

Název úkolu:

Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení

Kód:

FRVŠ - A b)

Odpovědný řešitel:

Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

 

Název úkolu:

Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR

Kód:

FRVŠ - F5 a)

Odpovědný řešitel:

Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.

 

Název úkolu:

Tvorba multimediální distanční opory pro předmět Místní finance

Kód:

F5 1511/2005

Odpovědný řešitel:

Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

 

Název úkolu:

Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory

Kód:

FRVŠ - F5 b)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

 

Název úkolu:

Multimediální podpora předmětu "Teorie systémů I"

Kód:

FRVŠ - F5 d)

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

 

Interní granty Univerzity Pardubice

 

Řešitel

Název projektu

Ing. Pavel Jirava

Návrh a ověření algoritmu generování pravidel z informační tabulky vytvořený na bázi teorie rough množin

Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Aplikace Petriho sítí ve veřejné správě

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Analýza zavedení manažerské hry do vybraných předmětů bakalářského studia studijního oboru Management podniku

Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Současné trendy datového modelování v procesu návrhu informačního systému - zaměřeno pro bakalářský studijní program RIM

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Formulování indexu environmentální bezpečnosti

Ing. Šárka Brychtová, Ph.D.

Příprava výuky Hospodářské geografie (Economic geography) v anglickém jazyce

Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Příprava výuky předmětů - Manažerská ekonomika a Manažerské účetnictví v anglickém jazyce anglický studijní program RIM, výuka v programu Socrates/Erasmus

Ing. Michal Kuběnka

Příprava a realizace výuky předmětu Marketing v AJ pro studenty programu Socrates/Erasmus

doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.

Učební text - Probability

doc. Dr. Ing. Milan Singl, CSc.

Příprava a realizace výuky předmětu Management v AJ pro studenty programu Socrates/Erasmus

doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.

Výuka zahraničních studentů v programu Sokrates-Erasmus

Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Usability Test Center

Ing. et Ing. Radim Keřt

Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku

 

 

Interní granty Fakulty ekonomicko-správní

 

 

Řešitel

Název projektu

Ing. Tomáš Lelek

Vliv ICT na rozvojový potenciál regionu

Ing. Martin Sobotka

Kritéria pro posuzování vlivu obcí na rozvoj regionu

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Řízení finančních investic podniku jako faktor jeho úspěšnosti a rozvoje regionu

doc. RNDr. Viera Pacáková, CSc.

Modelování a simulace rizik v neživotním pojištění

Ing. Michaela Stříteská

Analýza a komparace přístupů k tvorbě strategických plánů vybraných evropských měst a jejich vliv na regionální rozvoj

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Faktory ovlivňující rozvoj regionu

Ing. Jan Stejskal

Strategické plánování a inovace na regionální úrovni

Ing. Jaroslav Kovárník

Analýza projektů pardubického kraje z hlediska růstu konkurenceschopnosti

Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Abstraktní programování pro tvorbu IS-impaktovaná publikace

Ing. Jan Panuš

Využití evolučních algoritmů pro stochastickou optimalizaci procesů

Ing. Pavel Jirava

Rough-fuzzy model a komplexní přístup k hodnocení IS

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Komparace vybraných regionů s využitím metod Data Miningu

Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Použitelnost portálů a webových stránek VS

Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Využití GIS v krizovém managementu

Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Predikce populačních jevů a procesů na vymezeném území pomocí neuronových sítí

PhDr. Jana Veselá, CSc.

Dotazníkové šetření doplněné metodou rozhovoru se studenty 2.a 3.ročníků jednotlivých fakult UPa

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Role veřejné správy při zapojování moderní architektury do produktů místního cestovního ruchu.

Ing. Táňa Karlíková

Účast na mezinárodní konferenci ERSA 2006

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Příprava příspěvku na mezinárodní konferenci a dofinancování cestovních nákladů

Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Dofinancování konference Finance Symposium 2006 – Istanbul

Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Dofinancování konference Finance Symposium 2006 – Istanbul

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Dofinancování konference Finance Symposium 2006 – Istanbul

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Dofinancování konference Finance Symposium 2006 – Istanbul

Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Hodnocení efektivnosti aktivit politiky zaměstnanosti úřadů práce na tvorbu pracovních míst v regionu

Ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Dofinancování konference Finance Symposium 2006 – Istanbul

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Dofinan. účasti na konf. Business Development Possibilities in the new European Area - Vilnius

Ing. Libor Koudela

Studium archivních materiálů J.M.Hoëne-Wrońského v Národní knihovně ve Varšavě

Ing. David Zapletal

Matematicko-fyzikální modelování fotosyntetických systémů

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Modelování rozhodování na bázi „rough“ množin

PhDr. Josef Dublinský, CSc.

Valuační hodnocení výkonu činnosti regionálních institucí  veřejné správy

prof. RNDr. Otakar Prachař, CSc.

Hodnocení výuky matematiky

 

Ostatní domácí agentury

 

 

Řešitel

Název projektu

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Suburbanizace – hrozba fungování malých měst

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu 42/04