Vědecká a publikační etika

Jednou z hlavních priorit časopisu je zajištění vědecké a publikační etiky, autory proto žádáme o její striktní dodržování. Podle míry porušení etických pravidel (např. plagiátorství) může být autorovi po určitou dobu omezena možnost publikace v časopise.

Redakce si vyhrazuje právo zajistit anonymitu obsahu příspěvku a odstranit jakékoli informace usnadňující identifikaci autorů v rámci oponentního řízení.

Spolu s příspěvkem prosím zašlete i vyplněný formulář „Udělení licence k vydání článku v časopise“ a „Prohlášení o původnosti článku“.