Recenzní řízení

Časopis Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D je recenzované vědecké periodikum, které je vydáváno 3x za rok. Uzávěrky jednotlivých čísel časopisu byly stanoveny pro rok 2017 následovně:

  • 1. leden 2017 (číslo 39 (1/2017)), v českém, slovenském a anglickém jazyce,
  • 1. květen 2017 (číslo 40 (2/2017)), v anglickém jazyce,
  • 1. září 2017 (číslo 41 (3/2017)), v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Každý příspěvek zaslaný do redakce časopisu je nejprve posouzen redakční radou časopisu. Redakční rada časopisu má právo článek odmítnout. Články, které byly již jednou redakční radou zamítnuty, nelze znovu přijmout do recenzního řízení. K recenznímu řízení jsou přijímány pouze příspěvky, jejichž struktura odpovídá obecným požadavkům vědecké práce. Každý příspěvek je anonymně posuzován dvěma nezávislými recenzenty.

Recenzenti vypracují recenzní posudky ve formě standardizovaného formuláře, který zhodnotí příspěvek po obsahové a formální stránce. Součástí recenzního posudku je také slovní hodnocení statě. Recenzent příspěvek může doporučit:

  • k publikaci,
  • doporučit k publikaci po menších úpravách,
  • doporučit k publikaci po větších úpravách,
  • nedoporučit k publikaci.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvku činí ve všech případech redakční rada časopisu. Články přijaté k publikaci neprocházejí jazykovou korekturou. Jednání redakční rady časopisu se koná 6x ročně, v případě vydání mimořádného čísla 8x ročně. Zápis z jednání redakční rady časopisu je k dispozici u výkonného redaktora časopisu.