INFORMACE O ČASOPISU AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY – TEORIE A PRAXE

Recenzované periodikum Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe je na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vydáváno pravidelně od roku 2007.

Časopis je tematicky zaměřen na oblast sociální politiky, sociální práce a na oblast sociálních služeb ve veřejné správě.

Základním cílem časopisu je:

  • Aplikace teoretických poznatků do praxe.
  • Aplikace poznatků z praxe do vědecké práce.
  • Představení různých aspektů spojených s danými oblastmi (např. psychologický, etický, zdravotně-sociální, ekonomický, environmentální, právní aspekt apod.).
  • Představení nových pohledů na danou oblast.
  • Propojování vědních oborů.

Periodikum je určeno vědeckým, pedagogickým a odborným pracovníkům neziskového sektoru a veřejné správy, současně také studentům daných oborů.

Časopis otiskuje široké spektrum příspěvků relevantních pro oblast sociální politiky, sociální práce a veřejné správy v kontextu sociálních služeb. Příspěvky mohou pokrývat jakýkoliv aspekt výzkumu, praxe, teorie a vzdělávání. Časopis vychází 2x ročně. Je momentálně uveden v databázích EBSCO Publishing, Open Access Journal a ProQuest .

Příspěvky procházejí anonymním externím recenzním řízením. V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria: formální správnost, přesnost a srozumitelnost, originalita práce, důležitost informací, míra aplikovatelnosti do praxe, přiměřenost metod, interpretace výsledků, logičnost závěrů, etický aspekt.

Každý příspěvek je nejprve posouzen editorem časopisu. Editor časopisu má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení z důvodu nesplnění základních formálních požadavků nebo v případě, že text neodpovídá obsahovému zaměření časopisu. Pokud příspěvek není ze závažných důvodů zamítnut, je postoupen do oboustranně anonymního externího recenzního řízení, které je zajištěno na doporučení šéfredaktora redakční radou časopisu. Recenzní posudek ve formě standardizovaného formuláře článek buď doporučí k publikaci, doporučí k publikaci po zapracování úprav, či článek k publikaci nedoporučí.

Nedílnou součástí recenzního posudku je i závěrečné slovní hodnocení. Finální rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků k publikaci textu činí ve všech případech na doporučení šéfredaktora redakční rada časopisu.

Autor uveřejněného příspěvku souhlasí s on-line publikací. Uveřejněný příspěvek se stává majetkem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí. Příspěvky v časopise neprocházejí jazykovou korekturou.

Časopis vydává:
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
IČ: 00216275
ISSN 1804-9095 (Print)
ISSN 1804-9109 (Online).