Studenti FES na exkurzi v pardubické věznici

29. 5. 2015

V pátek 29. 5. 2015 navštívila skupina studentů v rámci rozšíření výuky bezpečnostně orientovaných předmětů zajišťovaných Ústavem regionálních a bezpečnostních věd, Fakulty ekonomicko-správní zařízení Vězeňské služby ČR - Věznici Pardubice. Studenti převážně magisterského oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu, doplněni o několik studentů bakalářských oborů Veřejná ekonomika a správa, měli poměrně ojedinělou možnost nahlédnout do každodenní rutiny přísně střeženého objektu, ve kterém dochází k výkonu trestu odnětí svobody odsouzených.

Po důkladné vstupní kontrole, které se žádný z účastníků exkurze nevyhnul, a která byla spojena i s odevzdáním předmětů, jejichž přítomnost je uvnitř zařízení nežádoucí (např. telefony, záznamová média, apod.), se studentů ujala tisková mluvčí Mgr. Zuzana Janíková, která jim byla po celou dobu exkurze průvodcem. Po přivítání od ředitele věznice plukovníka Mgr. Tomáše Kubína, byli studenti formou úvodní přednášky seznámeni s obecnými fakty vztahujícími se k postavení vězeňské služby v rámci bezpečnostního systému, stručně také se současným stavem a vývojem vězeňství v novodobé historii ČR a rovněž se specifiky objektu Věznice Pardubice. Následovalo setkání s vězeňským vyjednavačem, který na základě vlastních bohatých zkušeností studentům rovněž předal řadu cenných praktických informací a vyvrátil několik mýtů, s nimiž je práce vyjednávače díky snahám
o zvyšování atraktivity produktů konzumní zábavy často spojována.

Po úvodním seznámení se základními informacemi byli studenti přímo konfrontováni s realitou, když po útulném prostředí zasedací místnosti pokračovala exkurze v prostorách pro mladistvé a specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných mužů. Studenti měli možnost navštívit vězeňský dvůr, kde pod dohledem dozorce a paní vychovatelky byli seznámeni s některými základními specifiky problematiky výše uvedených skupin vězňů. Dále studenti navštívili textilní dílnu, kde měli možnost se seznámit s uplatněním odsouzených v pracovním procesu. V tomto objektu byl studentům vysvětlen význam zapojení odsouzených do výrobního procesu, čímž si udržují základní pracovní návyky, a zároveň byla zdůrazněna důležitost následné adaptace odsouzených po propuštění. Zmíněný prostor textilní dílny je rovněž součástí terapeutického centra věznice. Další kroky směřovaly do prostor vyhrazených k umístění problémových odsouzenců, kteří mohou být nebezpeční dalším spoluvězňům. Zde si studenti mohli názorně vyzkoušet krátkodobý pobyt v zajišťovací místnosti, v izolaci od veškerého okolí.

Následně exkurze pokračovala v prostorách, ve kterých dochází k rozvoji osobnosti odsouzených, konkrétně v knihovně, uměleckých dílnách, ale také například v místnosti, ve které odsouzení vyrábějí hračky pro děti. Velmi zajímavým zjištěním pro studenty nepochybně bylo, jak důležitou roli zastává psychosociální a náboženská pomoc ve výchovném procesu odsouzených zastoupená terapeuty a kaplanem.

V poslední části exkurze mohli studenti navštívit oddělení s dozorem pro výkon trestu odsouzených mužů, kde měli možnost nahlédnout do ložnic, dokonce i skříněk odsouzených, přičemž většina studentů musela uznat, že udržovaný pořádek a způsob organizace věcí ve skříňkách odsouzených převyšuje pořádek, jaký si doma většina studentů udržuje - vše samozřejmě probíhalo za dozoru vychovatele.

Z řady nabytých informací a zkušeností budou mít studenti jistě užitek nejen v kontextu rozšíření znalostí při výuce bezpečnostně orientovaných předmětů, ale případně také v rámci budoucího zaměstnání, neboť profilace studovaných oborů většiny účastníků exkurze předpokládá jejich uplatnění v orgánech krizového řízení. Současně se lze zřejmě domnívat, že exkurze studentům prospěla nejen z hlediska rozšíření studijně-profesních znalostí, ale také v rámci jejich občanského života, protože zjevná radost z opuštění objektu věznice, která byla ve tvářích mnohých účastníků patrná, dávala znát, že o dlouhodobý pobyt v tomto objektu by žádný ze studentů zájem neměl - zhruba čtyřhodinová návštěva objektu byla pro většinu studentů naprosto dostačující a vyčerpávající.

Na závěr je nutné poděkovat všem pracovníkům Věznice Pardubice, kteří se jednak průběžně starali o bezpečnost přítomných studentů, ale také ochotně zodpovídali veškeré otázky, které studenty momentálně napadaly. Zvláště pak je nutné poděkovat Mgr. Zuzaně Janíkové, která díky svým bohatým zkušenostem plynoucím z mnohaletého působení v pardubické věznici, byla studentům skutečně odborně zdatným průvodcem. Rovněž je zcela na místě jmenovitě poděkovat řediteli věznice plk. Mgr. Tomáši Kubínovi, který studentům rozsáhlou prohlídku objektu Věznice Pardubice umožnil.

 

Studenti ve venkovních prostorách pardubické věznice

 Foto: Mgr. Zuzana Janíková

Ing. Pavel Zdražil, Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Fakulta ekonomicko-správní