Přípravné kurzy z matematiky

PŘÍPRAVNÉ KURZY

 

Studium ve většině studijních programů akreditovaných na Univerzitě Pardubice zahrnuje absolvování alespoň dvou semestrů vysokoškolské matematiky. Předpokladem úspěšného ukončení těchto předmětů je dobrá znalost středoškolské matematiky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina uchazečů o vysokoškolské studium nemá dostatečné znalosti této matematiky, ať již z důvodu, že matematika na střední škole byla nedostatečně zastoupena, anebo uchazeči mají delší odstup od středoškolského studia. Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro vás v tomto akademickém roce pořádá dva typy přípravných kurzů, které by vám měly usnadnit studium matematiky na všech fakultách Univerzity Pardubice, případně i jiných vysokých školách. Jejich formy odpovídají rozdílným možnostem a požadavkům jednotlivých uchazečů. Tyto kurzy lze použít i jako přípravu k přijímacímu řízení na jiných vysokých školách a k maturitě z matematiky.

Výuku povedou zkušení pedagogové z Ústavu matematiky a kvantitativních metod.
Zájemci si mohou podat přihlášky na tyto kurzy.

 

A Dlouhodobý přípravný kurz z matematiky

rozsah 40 vyučovacích hodin (10 x 4 vyučovací hodiny)

 

V tomto kurzu bude s vámi mírnějším tempem probíráno a procvičováno učivo středoškolské matematiky. Kurz je především určen pro zájemce, kteří na střední škole absolvovali matematiku v omezeném rozsahu a pro ty, kteří mají od absolvování střední školy delší odstup. Kurz lze využít i jako přípravu na maturitní zkoušku.

 

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách na 2. a 3. n. p. v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská ulice 84, Pardubice, vždy v sobotu od 9 hodin v těchto termínech:

28. 1.; 4.2.; 11. 2.; 18. 2.; 25. 2.; 4. 3.; 11. 3.; 18. 3.; 25. 3.; 1. 4. 2017.

 

Cena kurzu je 2 830,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 25. 1. 2017

 

B Víkendový kurz

rozsah 28 vyučovacích hodin (4  x 7 vyučovacích hodin)


Tento kurz je vhodný pro uchazeče se slabší přípravou z matematiky na střední škole, kteří z časového hlediska nemohou absolvovat dlouhodobý kurz. V tomto kurzu bude uchazečům přednesena a zopakována středoškolská matematika se zdůrazněním těch partií, jejichž znalost je nevyhnutelná pro studium matematiky na vysoké škole. Kurz lze využít i jako opakování středoškolské matematiky před maturitou a přijímacími zkouškami na jiné vysoké školy.

 

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách na 2. n. p. v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská ulice 84, Pardubice, vždy v sobotu od 9 hodin v těchto termínech:

1. 4.; 8. 4.; 22. 4.; 29. 4. 2017.

 

Cena kurzu je 1 960,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 03. 2017.

 

 

O případných změnách učeben budete informováni na webu a na vrátnici budovy.

Doprava k budově Fakulty ekonomicko-správní  z nádraží ČD a ČSAD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu: http://www.upce.cz/kde/kampus.html

 

Kurzovné můžete zaplatit složenkou typu A nebo převodem na náš účet. Doklad o zaplacení (stačí čitelná kopie) přiložte prosím k přihlášce.

 

Údaje pro vyplnění složenky typu A:

Adresa majitele účtu: Univerzita Pardubice          Číslo účtu:        37030561/0100

                                  Studentská 95                      Název a sídlo banky:  KB Pardubice

                                  532 10 Pardubice                 Variabilní symbol:       4510474001

 

 Adresa pro zaslání přihlášky

(přihlášku zaslat spolu s dokladem o zaplacení kurzovného):

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Ústav matematiky

Studentská 95

532 10 Pardubice

 

Přihlášky i potvrzení o platbě lze zasílat i e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz

Nezapomínejte, prosím, v adrese důsledně uvádět Ústav matematiky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihláška  k  přípravnému  kurzu  z  Matematiky

 

Z uvedené nabídky si vybírám následující kurz (kurzy):

(Zakroužkujte příslušné písmeno)

 

 A)   Dlouhodobý  přípravný kurz    

 B)   Víkendový kurz

 

Jméno:

..................................................................................................

Adresa:

...................................................................................................

...................................................................................................

Telefon:  ...................................................................................

E-mail:    ..................................................................................

 

Nezapomeňte prosím, přiložit doklad o zaplacení!

 

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě mé neúčasti na kterémkoliv typu kurzu se kurzovné nevrací.

Datum, podpis: