Rozvoj distančních prvků vzdělávání na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění bakalářského a magisterského stupně studia v jejich kombinované formě. Základním cílem projektu je podpořit rozvoj kombinované formy studia s akcentem na distanční prvky v elektronické podobě. Projekt umožní studentům pracovat s aktuálními a kvalitními studijními materiály v elektronické podobě.

Primárním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je inovace opor distančního studia, zejména pak zvýšení počtu elektronických opor distančního vzdělávání. V rámci realizace projektu bude vytvořeno středisko podpory distančního vzdělávání, které bude zabezpečovat tvorbu elektronických studijních opor (na základě dodaných autorských textových podkladů).

Dále bude vytvořen metodický materiál pro tvorbu distančních opor, která bude obsahovat:

  • formalizované postupy a zásady pro tvorbu autorských textových podkladů
  • standardy pro strukturu, funkčnost a vzhled elektronických opor
  • postupy zpětnovazebního hodnocení kvality distančních opor i hodnocení kvality služeb poskytovaných střediskem pro podporu distančního vzdělávání. Metodický materiál bude navazovat na v současné době připravovanou "Koncepci rozvoje distančního vzdělávání Fakulty ekonomicko-správní".

V rámci projektu bude rovněž zabezpečeno proškolování jednotlivých akademických pracovníků a to jak v oblasti tvorby opor distančního vzdělávání, tak i v oblasti využívání těchto opor včetně didaktických postupů.

Primární cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou studenti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Partnerem tohoto projektu je Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.