Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management

 

 

 Studijní program:

 N6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209T028 Regionální a informační management

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 2 roky, Ing.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 50/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 27/20

 Počet přijatých 2014/20154:

 15/10

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

 

U navazujícího dvouletého magisterského oboru Regionální a informační management je studium pojato tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit jako odborníci znalí problematiky řízení regionů na středních a vyšších úrovních, kteří mají dostatečně osvojené vědomosti o systémovém přístupu k řízení regionu, o propojenosti mikroekonomických a makroekonomických aspektů na úrovni regionu a ovládají informační technologie pro potřeby správy a řízení regionu i jednotlivých ekonomických subjektů s regionem spjatých. Studijní obor se realizuje v prezenční i kombinované formě formě studia.