Hospodářská politika a správa - Regionální rozvoj

 

 

Studijní program:

N6202 Hospodářská politika a správa

Studijní obor:

6202T040 Regionální rozvoj

Forma studia:

prezenční

Délka studia, akademický titul:

2 roky, Ing.

Počet přijímaných 2015/2016:

40

Počet uchazečů 2014/2015:

55

Počet přijatých 2014/2015:

30

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Studijní obor Regionální rozvoj ve studijním programu Hospodářská politika a správa nabízí kromě teoretického základu ekonomického vědění i potřebné znalosti aplikovaných ekonomických disciplín, znalosti z oblasti strategického plánování (tvorby a implementace strategií v oblasti veřejné správy a samosprávy) a z oblasti teorie i praxe prostorového resp. územního plánování jako jednoho ze základních nástrojů implementace environmentálního přístupu k problematice regionálního rozvoje. Důraz je kladen na vědomosti, resp. dovednosti, v oblasti samotné tvorby a implementace nástrojů regionálního rozvoje resp. regionální politiky. Potřebné znalosti metod a nástrojů profilují absolventa výrazně pro výkon pracovní pozice v oblasti tvorby a implementace nástrojů regionálního rozvoje, a to jak z pozice veřejné správy a samosprávy, tak i v oblasti poradenství. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventovi tvůrčí přístup při řešení problémů v regionálním rozvoji a regionální politice a dalších oblastech národního hospodářství a jsou předpokladem pro jeho profesní o odborný růst.

Ke zvýšení možností uplatnění absolventů jsou v rámci specializačních předmětů rozlišena dvě zaměření a to "urbanismus" a "bezpečnost regionů". Cílem je, aby absolventi byli schopni řešit otázky bezpečnosti regionů jako základní podmínky pro jejich rozvoj a čelit různým ohrožením (společenským, přírodním nebo plynoucím z výrobních aktivit). Přihlášku ke studiu si studenti podávají do oboru Regionální rozvoj, specializaci si volí až u zápisu do studia.

Obor lze studovat pouze v prezenční formě studia.

Studijní plán oboru Regionální rozvoj

 

Studijní obor: 6202T040 - Regionální rozvoj – specializace bezpečnost regionu

 

1. ročník

 

 předměty povinné 

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Mikroekonomie II

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Prostorová ekonomie

 4

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

  Finanční účetnictví

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Matematické metody v ekonomii

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Makroekonomie II

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Integrovaný záchranný systém

 5

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu

 5

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Geografické informační systémy II

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Modelování sociálních a ekonomických procesů

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Teorie regionálního rozvoje

 5

 2-2-0

 Zp

 LS/1

  Udržitelný rozvoj

 3

 2-1-0

 Zp

 LS/1

 

 

 předměty povinně volitelné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Demografická analýza

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

  Evropské systémy veřejné správy

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Správní řízení

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Trh práce a politika zaměstnanosti

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

Pozn.: Student si volí dva předměty z nabídky.
 

 

2. ročník

 

 předměty povinné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Management veřejného sektoru

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Finanční inovace a hospodářská soutěž

 4

 2-1-0

 Zk

 ZS/2

  Manažerské účetnictví

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/2

  Teorie rozhodování

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Bezpečnost a ochrana informací

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Lidské zdroje v regionu

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Regionální politika EU

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Seminář k diplomové práci

 15

 0-0-0

 Zp

 LS/2

  Teorie financování projektů

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

  Terorismus a bezpečnostní systém státu

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

  Procesní řízení

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

  Globální ekonomika

 3

 2-1-0

 Zp

 LS/2

  Krizová komunikace

 3

 1-1-0

 Zp

 LS/2

 

 

 předměty povinně volitelné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Odvětvově regionální analýza

 5

 1-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Prostorová analýza území

 4

 1-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2


Pozn.: Student si volí jeden předmět z nabídky.
 

 

Státní závěrečná zkouška

 

 Ekonomie

 Regionalistika, bezpečnost


Pozn.: Státní závěrečná zkouška zahrnuje předměty: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionálního rozvoje, Regionální politika EU, Bezpečnostní politika státu, Bezpečnost a ochrana informací.

 

Studijní obor: 6202T040 - Regionální rozvoj - specializace urbanismus

 

1. ročník

 

 předměty povinné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Mikroekonomie II

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Prostorová ekonomie

 4

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

  Finanční účetnictví

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Matematické metody v ekonomii

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Urbanistická teorie

 4

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

  Makroekonomie II

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Geografické informační systémy II

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Modelování sociálních a ekonomických procesů

 5

 2-2-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Teorie a praxe rozvoje měst a obcí

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/1

  Teorie regionálního rozvoje

 5

 2-2-0

 Zp

 LS/1

  Udržitelný rozvoj

 3

 2-1-0

 Zp

 LS/1

  Územní plánování

 6

 3-2-0

 Zp, Zk

 LS/1

 

 

 předměty povinně volitelné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Demografická analýza

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/1

  Evropské systémy veřejné správy

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Správní řízení

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/1

  Trh práce a politika zaměstnanosti

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/1


Pozn.: Student si volí dva předměty z nabídky.
 

2. ročník

 

 předměty povinné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Management veřejného sektoru

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Finanční inovace a hospodářská soutěž

 4

 2-1-0

 Zk

 ZS/2

  Manažerské účetnictví

 3

 2-1-0

 Zp

 ZS/2

  Teorie rozhodování

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Krajinné plánování a ekologie

 3

 2-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Lidské zdroje v regionu

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Regionální politika EU

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Seminář k diplomové práci

 15

 0-0-0

 Zp

 LS/2

  Teorie financování projektů

 4

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

  Procesní řízení

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

  Globální ekonomika

 3

 2-1-0

 Zp

 LS/2

  Metody a prognózy regionálního rozvoje

 3

 2-1-0

 Zp

 LS/2

  Strategické plánování

 3

 2-1-0

 Zp, Zk

 LS/2

 

 

 předměty povinně volitelné

 kredity
 ECTS

 rozsah
 P+C+S

 ukončen

 doporuč.
 sem./roč.

  Odvětvově regionální analýza

 5

 1-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2

  Prostorová analýza území

 4

 1-2-0

 Zp, Zk

 ZS/2


Pozn.: Student si volí jeden předmět z nabídky.
 

Státní závěrečná zkouška

 

 Ekonomie

 Regionalistika, urbanismus


Pozn.: Státní závěrečná zkouška zahrnuje předměty: Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Prostorová ekonomie, Teorie regionální rozvoje, Regionální politika EU, Urbanistická teorie, Územní plánování, Teorie a praxe rozvoje měst a obcí.