Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru

 

 

 Studijní program:

 N6202 Hospodářská politika a správa

 Studijní obor:

 6202T070 Ekonomika veřejného sektoru

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 2 roky, Ing.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 100/60 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 85/80

 Počet přijatých 2014/2015:

 27/26

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Navazující magisterský obor Ekonomika veřejného sektoru je pojat tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit jako multidisciplinárně připravení odborníci ve státní správě a samosprávě, v privátním sektoru nebo v poradenských strukturách. Tomu odpovídá obsahová struktura studijního oboru. Zařazené předměty tvoří tři základní moduly: management veřejné správy, ekonomika veřejného sektoru a ekonomika soukromého (převážně tržního) sektoru. V rámci povinně volitelných a volitelných předmětů si posluchač s ohledem na své zájmy a předpokládané uplatnění může rozšiřovat své vědomosti jak v oblasti správní, tak v otázkách ekonomiky a managementu, v informatice a kvantitativních metodách.

Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou.