Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení do magisterského studia

Podmínky pro přijetí ke studiu v přijímacím řízení v navazujících magisterských programech
Ekonomika a management,
Systémové inženýrství a informatika,
Hospodářská politika a správa
 

Podmínkou k přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia do 18. 9. 2017  a úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky (tj. zisk minimálně 30 bodů z každého předmětu).

Uchazeči o program Hospodářská politika a správa konají písemnou přijímací zkoušku z předmětu Ekonomie (zahrnuje obecnou ekonomii) a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku).

Uchazeči o program Ekonomika a management konají písemnou přijímací zkoušku z předmětu Ekonomie a management (zahrnuje obecnou ekonomii a podnikovou ekonomiku) a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku).

Uchazeči o program Systémové inženýrství a informatika konají písemnou přijímací zkoušku z následujících předmětů:

  • pro obory Informatika ve veřejné správě a Regionální informační management se koná z předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku) a z předmětu Informatika (zahrnuje základy teorie systémů, databázové technologie, počítačové sítě, technologie internetu).
  • pro obor Pojistné inženýrství se koná z předmětu Ekonomie (zahrnuje obecnou ekonomii) a předmětu Matematické metody v ekonomii (zahrnuje lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku).

Podrobnější specifikace požadavků. 

Termín přijímací zkoušky: 14. 6.  2017 (Pozvánky budou rozesílány uchazečům měsíc před termínem přijímací zkoušky).

Místo konání: prostory Univerzity Pardubice.

Náhradní termín zkoušky se nevypisuje.

Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky

Přijímací zkouška z obou předmětů je písemná a má formu testu. Každá z testových položek je podle její složitosti ohodnocena určitým počtem bodů. Pokud uchazeč zodpoví testovou položku správně, získává z ní plný počet bodů. Pokud odpověď nezná, může se vzdát odpovědi, pak získává z položky 0 bodů. Pokud student odpoví špatně, získává 0 bodů.

Každá část přijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem

předměty ekonomické                     0 až 100 bodů

matematické metody v ekonomii    0 až 100 bodů

informatika                                      0 až 100 bodů

Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 200 bodů).

Uchazeč, který z písemné zkoušky z některého předmětu získal méně než 30 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl.

 Způsob rozhodování o přijetí

Zapsáno ke studiu bude celkem nejvýše 420 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 220 uchazečů do kombinované formy studia, podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury v tabulce.

Struktura uchazečů přijímaných do navazujících magisterských programů FES UPa

studijní program

forma prezenční

forma kombinovaná

HPS

150

60

SII

150

80

EM

120

80

Celkem

420

220

Nad určený limit budou ke studiu přijati studenti, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku a současně dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené v tabulce.

Absolvování přijímací zkoušky se promíjí nejvýše 80 nejúspěšnějším absolventům bakalářského programu na FES, kteří se ucházejí o program Hospodářská politika a správa a 80 absolventům bakalářského programu na FES, kteří se ucházejí o program Ekonomika a management. Tito uchazeči musí splnit následující podmínky:

  • složit státní závěrečné zkoušky v červnovém termínu 2017;
  • vážený průměr za celou dobu bakalářského studia musí být nižší nebo rovný 2,00.

Absolvování přijímací zkoušky lze prominout uchazečům o program Systémové inženýrství a informatika (SII), kteří úspěšně ukončili studium bakalářského studijního programu SII na FES Upa v akademickém roce 2016/2017,  2015/16 , 2014/15 . Přijímací zkouška může být prominuta i uchazečům o tento program, kteří v akademickém roce 2015 až 2017 úspěšně absolvovali podobný bakalářský nebo magisterský studijní program akreditovaný v České republice.

Uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou při sestavování pořadí přijímaných studentů zařazeni před uchazeče, kteří vykonávali přijímací zkoušku.

V případě, že počet uchazečů o navazující mag.studijní program SII vyhovujících podmínkám pro prominutí přijímací zkoušky překročí stanovený limit dle tabulky, bude stanoveno pořadí podle váženého průměru prospěchu za dobu studia.

Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů. Rozhodnutí bude vyhotoveno do 4.9. 2017.