Jak se přihlásit ke studiu

Lhůta pro podávání přihlášek do navazujícího magisterského studia na akademický rok 2017/2018 je do 15. 4. 2017

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Elektronickou přihlášku již není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Administrativní poplatek za každou podanou přihlášku je 500,- Kč.

Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací!

Název účtu adresáta:  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice

číslo účtu:  37030561/0100

variabilní symbol:      4920

 konstantní symbol:   379 (pro platbu složenkou)

      308 (pro platbu převodem)

specifický symbol:  u elektronické přihlášky vygenerované číslo elektronické přihlášky

                                  u papírové přihlášky rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

 

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice