Doporučená literatura pro přijímací řízení do navazujícího magisterského programu

Doporučená literatura pro přípravu na test z matematických metod v ekonomii

Kolda S., Černá M. Úvod do lineární algebry a analytické geometrie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007.

Linda B. Pravděpodobnost. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010.

Kubanová J., Linda B. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti. Bratislava: Statis, 2004.

Kubanová J. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. Bratislava: Statis, 2008.

Kubanová J., Linda B. Kritické hodnoty a kvantily vybraných rozdělení pravděpodobností. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007.

Pacáková V. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: Iura Edition, 2009.

Test z matematických metod v ekonomii ověřuje znalosti z těchto okruhů:

Lineární algebra

Vektory, determinanty, matice a operace s nimi. Soustavy lineárních rovnic. Lineární prostor, lineární nezávislost vektorů, báze, dimenze, transformace souřadnic vektoru při změně báze.

Pravděpodobnost

Operace s náhodnými jevy, klasická a axiomatická definice pravděpodobnosti, vlastnosti pravděpodobnosti, věta o úplné pravděpodobnosti a Bayesova věta, nezávislé náhodné pokusy, diskrétní a spojitá náhodná veličina, číselné charakteristiky náhodných veličin.

Statistika

Odhady parametrů (bodové, intervalové – pro střední hodnotu a rozptyl za předpokladu normálního rozdělení pravděpodobností základního souboru), testování hypotéz (parametrické testy pro střední hodnotu a rozptyl za předpokladu normálního rozdělení pravděpodobností základního souboru, chí-kvadrát test, test nezávislosti, neparametrické testy – znaménkový, Wilcoxonův jedno a dvouvýběrový), jednoduchý lineární regresní model (odhad parametrů regresní přímky), korelace (Pearsonův korelační keoficient, Spearmanův korelační koeficient, testy významnosti uvedených koeficientů korelace).

U písemného testu doporučujeme použít kalkulačku se statistickými funkcemi a lineární regresí. Potřebné tabulky a soupis vzorců bez označení jsou součástí každého zadání testu.

Doporučená literatura pro přípravu na test z předmětu Ekonomie

Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakalářské studium I. díl. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009.
Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakalářské studium II. díl. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009.
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie - základní kurz. 11. vydání. Slaný: Melandrium, 2012.
Pavelka, T. : Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Melandrium, 2010.
Provazníková, R. Volejníková, J.: Makroekonomie - cvičebnice. 3. vydání. Slaný: Melandrium, 2006 (dotisk 2009)
Samuelson, P.A.: Ekonomie. 18. vydání. Praha 2008.

Doporučená literatura pro přípravu na test z  managementu

Kožená,M.: Podniková ekonomika, distanční opora. Pardubice:  Univerzita Pardubice, 2012. 

Kožená,M. : Manažerská ekonomika I. díl, distanční opora. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013.

sYNEK, m. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing 2011,

 

Doporučená literatura pro přípravu na test z předmětu Informatika

(pouze pro navazující magisterské obory Regionální a informační management, Informatika ve veřejné správě)

Test zahrnuje znalosti ze základů teorie systémů, databázových technologií, počítačové sítě, technologie internetu.  

 

Dostálek L.: Velký průvodce protokoly TCP/IP. Bezpečný web a pošta, firewally a proxy-servery, kódování a kryptografické postupy, atributové certifikáty, Kerberos. Praha: Computer Press, 2003.

Hub M.: Technologie internetu - PHP 5. Pardubice, 2009.

Křupka, J. Teorie systémů 1 – pro kombinovanou formu studia. Pardubice, 2007.

Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. aktualizované vydání. Praha: Computer Press, 2006, 446 s.

Šimonová, S., Panuš, J. Databázové systémy I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 106 s.

Šimonová, S., Panuš, J, Naiman, K. Databázové systémy II – SQL, přístup k datovým zdrojům. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 100 s.

Hub M.: Technologie internetu - XML. Pardubice 2010.