Z důvodu nenaplněné kapacity některých oborů  vyhlašuje děkanka FES Univerzity Pardubice (FES UPa) dodatečné přijímací řízení pro obory v  bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika a v navazujícím magisterském studijním programu Systémové inženýrství a informatika a  studijním programu Hospodářská politika a správa,oboru Regionální rozvoj.

Bakalářské studium

studijní program Systémové inženýrství a informatika

a)  Přihlášky ke studiu

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2012/2013 je do 31. 7. 2012.

Forma a náležitosti přihlášky

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.  Elektronickou přihlášku již není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Všichni uchazeči o bakalářské studium jsou povinni zaslat do 31.7. 2012 na studijní oddělení FES ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení posledního ročníku střední školy.

Pro přihlášení lze využít i standardní papírový formulář „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT). Tento typ přihlášky je nutné podepsat a poslat spolu s dokladem o zaplacení administrativního poplatku a kopií maturitního vysvědčení a vysvědčením posledního ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.

Název účtu adresáta: 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu:

KB Pardubice

číslo účtu 37030561/0100

variabilní symbol      4920

konstantní symbol    379 (pro platbu složenkou)

                              308 (pro platbu převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

spojová pošta Pardubice 530 02

b) Podmínky přijetí

Ke studiu v programu SII mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání maturitní zkouškou.

Bude-li počet uchazečů větší,  než lze pro daný studijní program přijmout (tabulka 1), bude stanoveno pořadí podle průměru známek na vysvědčení za 4. ročník střední školy nebo učiliště s maturitou. Posluchači, kteří absolvovali státní maturitu vyšší úrovně s hodnocením prospěl s vyznamenáním, budou zařazeni na začátek seznamu před ostatní uchazeče.

c) Způsob rozhodování o přijetí

Celkem bude přijato do bakalářského studia nejvýše 140 uchazečů do prezenční formy a 37 uchazečů do kombinované formy studia při zachování struktury v tabulce 1.

Tab.1: Struktura uchazečů přijímaných do bakalářských programů FES UPa

studijní program

obor

forma prezenční

forma kombinovaná

SII

Informatika ve veřejné správě

25

22

SII

Regionální a informační management

45

0

SII

Informační a bezpečnostní systémy

25

15

SII

Management finančních rizik

45

0

 

CELKEM

140

  37

 

Navazující magisterské studium:

studijní program Systémové inženýrství a informatika,

studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj

 

a) Přihlášky ke studiu

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2012/2013 je do 31. 7. 2012

Forma a náležitosti přihlášky

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Elektronickou přihlášku již není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Lze využít i přihlášku na formuláři fakulty. Tento typ přihlášky je nutné podepsat a poslat spolu s dokladem o zaplacení administrativního poplatku na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.

Název účtu adresáta:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu:

KB Pardubice

číslo účtu 37030561/0100

variabilní symbol      4920

konstantní symbol    379 (pro platbu složenkou)

308 (pro platbu převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

spojová pošta Pardubice 530 02

 

b) Podmínky přijetí

Podmínkou  přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia a úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky.

Uchazeči o program Hospodářská politika a správa konají písemnou přijímací zkoušku z předmětů obecná ekonomie, podniková ekonomika a předmětu matematické metody v ekonomii (lineární algebra, pravděpodobnost a statistika).

Uchazeči o program Systémové inženýrství a informatika absolvují písemnou přijímací zkoušku pro obor:

Informatika ve veřejné správě aRegionální a informační management (prezenční forma studia) z předmětu matematické metody v ekonomii (lineární algebra, pravděpodobnost a statistika) a z předmětu informatika (základy teorie systémů, databázové technologie, počítačové sítě, technologie internetu).

Pojistné inženýrství z  předmětů obecná ekonomie a podniková ekonomika a z předmětu matematické metody v ekonomii (lineární algebra, pravděpodobnost a statistika). 

Podrobnější specifikace požadavků jsou uvedeny zde. 

 

c) Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se bude konat 23. 8. 2012.

Místo konání: učebny univerzitní auly.

Podrobnější informace o čase a místu přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. 

 

d) Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky

Přijímací zkouška z obou předmětů je písemná a má formu testu. Každá z testových položek je podle její složitosti oceněna určitým počtem bodů. Pokud uchazeč zodpoví testovou položku správně, získává z ní plný počet bodů. Pokud odpověď nezná, může se vzdát odpovědi, pak získává z položky 0 bodů. Pokud student odpoví špatně, odečítá se mu jedna čtvrtina bodového hodnocení položky.

 

Každá část přijímací zkoušky bude hodnocena bodovým ziskem

předměty ekonomicko-správní         -25 až 100 bodů

matematické metody v ekonomii     -25 až 100 bodů.

Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 200 bodů).

Uchazeč, který z písemné zkoušky z některého předmětu získal méně než 20 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl.

 

e) Způsob rozhodování o přijetí

Přijato bude celkem nejvýše 60 uchazečů do prezenční formy studia podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 11 uchazečů do kombinované formy studia, podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury v tabulce 2.

 Tab.2: Struktura uchazečů přijímaných do navazujícího magisterského programu

 

studijní program

obor

forma prezenční

forma kombinovaná

N 6202

Regionální rozvoj

  15

-

N 6209

Informatika ve veřejné správě

14

 11

N 6209

Regionální informační management

16

  0

N 6209

Pojistné inženýrství

15

-

 

CELKEM

  60

11

 Absolvování přijímací zkoušky lze prominout uchazečům o program Systémové inženýrství a informatika (SII), kteří úspěšně ukončili studium bakalářského studijního programu SII na FES UPa v akademickém roce 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

Přijímací zkouška může být prominuta i uchazečům, kteří v letech 2009 - 2012 úspěšně absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program obdobného zaměření akreditovaný v České republice .