Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management

 Studijní program:

 B6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209R028 Regionální a informační management

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 60/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 30/20

 Počet přijatých 2014/2015:

 40

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářské studium tohoto oboru je zaměřeno na přípravu odborných pracovníků pro nižší stupně řízení státní správy a samosprávy, případně pro přípravu pracovníků ve specifických regionálních organizacích (např. rozvojových agenturách, hospodářských komorách).

Absolvent tohoto oboru získá základní vědomosti z teoretických disciplín (obecné ekonomické teorie, veřejných financí, matematiky a statistiky), které jsou dále rozvíjeny ve specializačních předmětech managementu, regionálních věd, kartografie a hospodářské geografie a předmětech z oboru informačních technologií (např. základy počítačových sítí, technologie internetu, operační systémy, geografické informační systémy).

Studijní plány