Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě

 Studijní program:

 B6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209R019 Informatika ve veřejné správě

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 60/40 (P/K)

 Počet uchazečů rok 2014/2015:

 50/30

 Počet přijatých 2014/2015:

 30/25

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor je založený na souběžném získávání vědomostí a dovedností v informačních a komunikačních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vědách. Obor je připraven tak, aby z teoretických disciplín, které jsou společné pro všechny obory na fakultě, aplikoval především to, co je nezbytné pro uplatnění absolventa v tomto oboru. Základními prvky studia jsou skupiny předmětů věnované informatice, komunikačním technologiím, informačním systémům, prezentaci, ekonomii a managementu veřejné správy a na to navazující správní a právní disciplíny. Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou. Absolvent může po třech letech studia vykonávat odborné činnosti spojené se správou sítí, tvorbou WWW stránek nebo údržbou informačních systémů ve veřejné správě, v institucích, pro které je veřejná správa zřizovatelem, v neziskových organizacích apod.

Studijní plán