Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa

 

 Studijní program:

 B6202 Hospodářská politika a správa

 Studijní obor:

 6202R055 Veřejná ekonomika a správa

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 110/80 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

316/128

 Počet přijatých 2014/2015:

 100/80

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Obor je nově strukturován do svou specializací. Tu si studenti vybírají až během prvního ročníku. Přihláška ke studiu se podává do oboru (tzn. Veřejná ekonomika a správa), ne do specializace.

 Jedná se o:

- specializace Veřejná ekonomika

- specializace Ekonomika pro kriminalisty a celníky

Absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa se specializací Veřejná ekonomika má osvojeny znalosti z oblasti veřejných rozpočtů, financování, správy majetku a účetnictví a dále ekonomicky profilovaných funkcí v organizacích zřizovaných obcemi a kraji, infrastruktury a neziskových organizací. Absolvent je připravován pro profese zejména v průřezových oblastech státní správy a samosprávy, pro odborné – zejména ekonomické - činnosti v ekonomických subjektech veřejného sektoru, a to jak na státní, tak na regionální a místní úrovni. Absolvent si však najde uplatnění i mimo veřejnou správu a veřejný sektor – především v terciární sféře, v nevládním neziskovém sektoru.

 Specializační studium Ekonomika pro kriminalisty a celníky v rámci daného oboru je navrženo tak, aby jeho absolventi mohli vykonávat vysoce specializované odborné činnosti v oblastech celní správy, v oblasti odhalování hospodářské kriminality, zejména v rámci Policie ČR. Absolventi specializačního studia Ekonomika pro celníky a kriminalisty mohou najít uplatnění jako civilní pracovníci na všech hierarchických úrovních, jak na finančních úřadech či kontrolních útvarech organizací veřejné správy, tak v soukromé sféře. Může jít především o firmy zaměřené na zahraniční obchod, spediční firmy, bankovní sektor či kontrolní útvar firem, a to při současném zachování vysoké odbornosti v oblasti veřejné správy, kterou studiem společných předmětů daného studijního oboru získají. Tato skutečnost je dobrým předpokladem k vysoké konkurenceschopnosti absolventů dané specializace na trhu práce.

Studijní plány