Hospodářská politika a správa - Ekonomika pro kriminalisty

 Studijní program:

 B6202 Hospodářská politika a správa

 Studijní obor:

 6202R069 Ekonomika pro kriminalisty

 Forma studia:

 kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2013/2014:

 0

 Počet uchazečů 2012/2013:

 103

 Počet přijatých 2012/2013:

 20

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Cílem studijního oboru je odborně připravit absolventy na jejich působení na pracovištích zabývajících se hospodářskou kriminalitou, a to zejména v útvarech Policie České republiky, popřípadě Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti. Získané vědomosti z ekonomie, finančnictví, managementu a veřejné správy umožňují však i širší uplatnění absolventů než v rámci Policie ČR, a to ve státních i samosprávných subjektech (např. vězeňská služba, kontrolní útvary organizací veřejné správy, civilní bezpečnostní agentury, finanční úřady).

Výše uvedenému odpovídá i obsahová struktura oboru. Absolventi získají základní znalosti v oblasti ekonomické teorie, vědomosti z matematických a statistických disciplín a znalosti práva. Teoretické předměty jsou pak východiskem pro studium navazujících odborných předmětů, které mají za cíl poskytnout specifické znalosti pro identifikaci a odhalování hospodářské kriminality. Cílem studia je i zvládnutí a osvojení si základů informačních technologií, informačních sítí a databázových technologií s důrazem na bezpečnost a ochranu informací. Tyto znalosti umožňují absolventům zjišťovat a vyhodnocovat ekonomická data a posuzovat počítačovou kriminalitu. Zařazení výuky cizího jazyka dotváří standardní úroveň bakalářského vysokoškolského studia.

Studijní obor je zajišťován pouze v kombinované formě studia.