Hospodářská politika a správa - Ekonomika a celní správa

 Studijní program:

 B6202 Hospodářská politika a správa

 Studijní obor:

 6202R068 Ekonomika a celní správa

 Forma studia:

 kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2013/2014:

 0

 Počet uchazečů 2012/2013:

 67

 Počet přijatých 2012/2013:

 20

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor je koncipován tak, aby absolvent mohl po třech letech studia vykonávat odborné činnosti v celní správě a v dalších institucích, které v rámci veřejné, resp. státní správy tuto problematiku zajišťují. Kromě toho najde absolvent uplatnění i v soukromém sektoru ve firmách orientovaných na zahraniční obchod a ve spedičních firmách.

Absolvent získá základní znalosti ekonomické teorie v oblasti mikro a makroekonomie, z oblasti ekonomiky, financí a účetnictví, kapitálových trhů. Významným zdrojem znalostí profilujícího absolventa tohoto oboru jsou předměty související s celní problematikou (celní správa, správa daní a cla, světová ekonomika, celní právo, evropská integrace atd.) a dále předměty umožňující orientovat se v právní problematice (úvod do práva, základy správního práva, obchodní a trestní právo). Stranou pozornosti nezůstávají ani neziskové organizace, které mají z hlediska celní politiky státu často specifické postavení. Absolvent ovládá základy informačních technologií a má potřebné znalosti o informačních systémech ve veřejné správě. Do standardního studijního plánu je zařazena i výuka anglického jazyka.

Studijní obor je zajišťován pouze v kombinované formě studia.