Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti

 Studijní program:

 B6208 Ekonomika a management

 Studijní obor:

 6208R147 Management ochrany podniku a společnosti

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 50/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 98/50

 Počet přijatých 2014/2015:

 50/40

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského oboru Management ochrany podniku a společnosti má osvojeny znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný, úspěšný výkon manažerských funkcí v podnicích a dalších institucích, které pracují v podmínkách silných změn, neurčitosti a rizik. Absolvent bude schopen řešit oblast prevence rizik, řízení podniku v krizi a obnově. Získané teoretické poznatky dávají předpoklad pro adaptaci absolventů na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vědy a techniky v souvislosti s rostoucí globalizací ekonomiky a společnosti. Získané vědomosti z ekonomiky, finančnictví, managementu, resp. veřejné správy umožňují širší uplatnění absolventů.

Absolvent je připravován pro výkon zejména následujících profesí: rizikový manažer podniku, referent pojišťovny, úvěrový referent banky, specialista krizového řízení veřejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, plánovač či informační specialista integrovaného záchranného systému.