Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku

 Studijní program:

 B6208 Ekonomika a management

 Studijní obor:

 6208R146 Ekonomika a provoz podniku

 Forma studia:

 prezenční i kombinovaná

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 120/40 (P/K)

 Počet uchazečů 2014/2015:

 441/106

 Počet přijatých 2014/2015:

 120/54

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského oboru Ekonomika a provoz podniku je vysokoškolsky vzdělaný člověk s odborným vzděláním potřebným k výkonu ekonomických funkcí v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a služeb. Je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Na základě znalostí z oblastí obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod umí vyhodnocovat podnikové činnosti (včetně podnikového financování) a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Absolvováním předmětů se zaměřením na provoz podniku je schopen se orientovat zejména ve vnitropodnikových procesech. Znalost světového jazyka mu umožňuje odborně komunikovat se zahraničními subjekty, například při dodavatelsko-odběratelských vztazích či cenových jednání.

Studijní plán