Popis bakalářského stud. programu "Systémové inženýrství a informatika"

Studijní program bakalářského studia je oborem interdisciplinárním, založeným na souběžném získání vědomostí a dovedností v informačních a komunikačních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vědách. Bakalářský studijní program je připraven tak, aby z teoretických disciplin, které jsou společné pro všechny obory na fakultě, aplikoval především to, co je nezbytné pro uplatnění absolventa v oboru.

Ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika (číslo 6209) jsou akreditovány následující obory:

Studijní program:

B6209 

Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor:

6209R019 Informatika ve veřejné správě

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

100+ 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

224+82

Odhadnutý počet přijatých uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

133 + 39

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor je založený na souběžném získávání vědomostí a dovedností v informačních a komunikačních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vědách. Obor je připraven tak, aby  z teoretických disciplín, které jsou společné pro všechny obory na fakultě, aplikoval především to, co je  nezbytné pro uplatnění absolventa  v tomto oboru. Základními prvky studia jsou skupiny předmětů věnované informatice, komunikačním technologiím, informačním systémům, prezentaci, ekonomii a managementu veřejné správy a na to navazující správní a právní disciplíny. Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou. Absolvent může  po třech letech studia vykonávat odborné činnosti spojené se správou sítí, tvorbou WWW stránek nebo údržbou informačních systémů ve veřejné správě, v institucích, pro které  je veřejná správa zřizovatelem, v neziskových organizacích apod.

 

  

 

Studijní obor:

6209R028

Regionální a informační management

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

100 + 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

280 + 132

Počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/2011:

159 + 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářské studium tohoto oboru je zaměřeno na přípravu odborných pracovníků pro nižší stupně řízení státní správy a samosprávy, případně pro přípravu pracovníků ve specifických regionálních organizacích (např. rozvojových agenturách, hospodářských komorách).

Absolvent tohoto oboru získá základní vědomosti z teoretických disciplín (obecné ekonomické teorie, veřejných financí, matematiky a statistiky), které jsou dále rozvíjeny ve specializačních předmětech managementu, regionálních věd, kartografie a hospodářské geografie a předmětech z oboru informačních technologií (např. základy počítačových sítí, technologie internetu, operační systémy, geografické informační systémy).

 

 

Studijní obor:

6209R029

Informační a bezpečnostní systémy

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

40 + 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

106 + 53

Počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/2011:

72 + 28

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolvent  tohoto nového tříletého bakalářského oboru získá znalosti z oblasti informační a komunikační technologie, klasické detektivní technologie, podnikatelsko-zpravodajské technologie, lobbyistické technologie. Bude schopen využívat systémového přístupu při řešení různorodých problémů bezpečnostních služeb se zaměřením na oblast podnikatelského a konkurenčního zpravodajství s maximálním využitím soudobých informačních a komunikačních technologií (ICT). Součástí odborné přípravy je i krátkodobá odborná praxe.

Absolvent bude vybaven znalostmi pro pozici odborného uživatele informačních zdrojů, prostorových informací, databází a počítačových sítí k výkonu funkcí v oblasti soukromě bezpečnostní ochrany ekonomických zájmů v regionálních orgánech a organizacích, a to jak ve veřejné správě, tak i v soukromém sektoru. Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou.