Popis bakalářského stud. programu "Hospodářská politika a správa"

 Ve studijním programu  Hospodářská politika a správa (číslo 6202) jsou akreditovány  následující obory:

Studijní program:

B6202 Hospodářská politika a správa

Studijní obor:

6202R055 Veřejná ekonomika a správa

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

120 + 80 (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

471 +163

Odhadnutý počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/2011:

205 + 114

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor je koncipován tak, aby si absolvent osvojil odborné vědomosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon ekonomicko-správních činností nižších a středních řídících a odborných funkcí všech úrovní veřejné správy, zejména v oblasti veřejných rozpočtů, financování, správy majetku a účetnictví a dále ekonomicky profilovaných funkcí v organizacích zřizovaných obcemi, infrastruktury a neziskových organizací. Absolvent získá praktické znalosti zejména z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií.

Studijní obor se realizuje prezenční i kombinovanou formou.

FES nabízí  studentům kombinovaného studia oboru Veřejná ekonomika a správa od 3. semestru nové zaměření  Krizový management. Výuka speciální části je zaměřena především na problematiku mimořádných a krizových situací, zabývá se však i problematikou krizí podniků a institucí ve smyslu jejich bezpečnosti i vlastního podnikání. Navržená forma je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří se v centrálních úřadech, krajích a obcích zabývají bezpečnostní a krizovou problematikou a dále pro plánovače a další organizačně technické pracovníky Hasičského záchranného sboru. Obsah studia je vhodnou přípravou i pro pracovníky podnikové sféry, kteří se zabývají bezpečnostní a krizovou problematikou.

Zájemci o studium specializace Krizový management se budou moci přihlásit až v průběhu letního semestru prvního ročníku. 

 

 

Studijní obor:

6202R068 Ekonomika a celní správa

Forma studia:

kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

20

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

30

Počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/2011:

22

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Bakalářský studijní obor je koncipován tak, aby absolvent mohl po třech letech studia vykonávat odborné činnosti v celní správě a v dalších institucích, které v rámci veřejné, resp. státní správy tuto problematiku zajišťují. Kromě toho najde absolvent uplatnění i v soukromém sektoru ve firmách orientovaných na zahraniční obchod a ve spedičních firmách.

Absolvent získá základní znalosti ekonomické teorie v oblasti mikro a makroekonomie, z oblasti ekonomiky, financí a účetnictví, kapitálových trhů. Významným zdrojem znalostí profilujícího absolventa tohoto oboru jsou předměty vážící se k celní problematice (celní správa, správa daní a cla, světová ekonomika, celní právo, evropská integrace atd.) a dále předměty  umožňující orientovat se v právní problematice (úvod do práva, základy správního práva,obchodní a trestní právo). Stranou pozornosti nezůstávají ani neziskové organizace, které mají z hlediska celní politiky státu často specifické postavení. Absolvent ovládá  základy informačních technologií a má potřebné znalosti o informačních systémech ve veřejné správě. Do standardního studijního plánu je zařazena i výuka anglického jazyka. Studijní obor je zajišťován pouze v kombinované formě studia.

 

 

Studijní obor:

6202R069 Ekonomika pro kriminalisty

Forma studia:

kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

20

Počet uchazečů pro ak. rok

2010/2011:

69

Počet přijatých uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

41

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Cílem studijního oboru je odborně připravit absolventy na jejich působení na pracovištích zabývajících se hospodářskou kriminalitou, a to zejména v útvarech Policie České republiky, popřípadě Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti. Získané vědomosti z ekonomie, finančnictví, managementu a veřejné správy umožňují však i širší uplatnění absolventů než v rámci Policie ČR, a to ve státních i samosprávných subjektech (např. vězeňská služba, kontrolní útvary organizací veřejné správy, civilní bezpečnostní agentury, finanční úřady).

Výše uvedenému odpovídá i obsahová struktura oboru. Absolventi získají základní znalosti v oblasti ekonomické teorie, vědomosti z matematických a statistických disciplín a znalosti práva. Teoretické předměty jsou pak východiskem pro studium navazujících odborných předmětů, které mají za cíl poskytnout specifické znalosti pro identifikaci a odhalování hospodářské kriminality. Cílem studia je i zvládnutí a osvojení si základů informačních technologií, informačních sítí a databázových technologií s důrazem na bezpečnost a ochranu informací. Tyto znalosti umožňují absolventům zjišťovat a vyhodnocovat ekonomická data a posuzovat počítačovou kriminalitu. Zařazení výuky cizího jazyka dotváří standardní úroveň bakalářského vysokoškolského studia. Studijní obor je zajišťován pouze v kombinované formě studia.