Popis bakalářského stud.prog. "Ekonomika a management"

Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R126 Management podniku

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

140 + 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

469+ 143 

Počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/20011:

216 + 73

 

Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Absolventi oboru Management podniku mohou působit v ziskové i neziskové podnikatelské sféře, ve veřejné správě a v různých funkcích ve výrobních podnicích a v podnicích služeb.

Těžiště výuky spočívá v přípravě posluchačů na zvládnutí procesů zakládání malých a  středních podniků, řízení jejich činnosti, řízení nadací či občanských sdružení, řízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích, na získávání  praktických zkušeností  k výkonu manažerských funkcí.

Obsahová struktura standardního studijního plánu studijního oboru Management podniku zahrnuje čtyři hlavní oblasti poznatků: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny pro podnikovou úroveň, management a specifické manažérské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a ostatní poznatky -zejména právo a cizí jazyky.

 

Specifika oboru spočívají ve dvojím odborném zaměření, z kterého si posluchači mohou počínaje čtvrtým semestrem vybrat  specializaci Management malých a středních podniků (je určena posluchačům, kteří budou působit v ziskové a neziskové podnikatelské sféře i ve veřejné správě v různých funkcích ve výrobních podnicích, komunálních podnicích a v podnicích služeb. Těžiště výuky spočívá v přípravě posluchačů na zvládnutí procesů zakládání malých a  středních podniků, řízení jejich činnosti, řízení nadací či občanských sdružení, řízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích) nebo Manažerská etika (je určena posluchačům, kteří chtějí vykonávat činnosti asistenta managera a tím získávat praktické zkušenosti  k výkonu manažerských funkcí).

 

 

Studijní plán  oboru Management podniku

 

 (MSP) označuje předměty specializace „Management malých a středních podniků“

 (ME) označuje předměty specializace „Manažerská etika“

*(MSP),  *(ME) student si volí jeden předmět z dvou povinně volitelných předmětů daného zaměření

 

1. semestr

 

2. semestr

 

Mikroekonomie I

Makroekonomie I

Matematika I

Matematika II

Úvod do práva

Základy účetnictví

Základy informačních technologií 

Manažerská ekonomika I.

Hospodářská geografie

Obchodní právo

Psychologie

Základy algoritmizace

1.cizí jazyk I

1.cizí jazyk II

Tělesná výchova

Tělesná výchova

 

 

3. semestr

 

4. semestr

 

Účetnictví podniku

Sociologie

Základy financí

Pravděpodobnost a statistika II

Manažerská ekonomika II.

Úvod do informačních systémů

Management

Odborná řízená praxe

Pravděpodobnost a statistika I

2. cizí jazyk II

2. cizí jazyk I

1. cizí jazyk pro hospodářskou praxi

Volitelný předmět

Krizový management *(MSP)

 

Peněžnictví*(MSP)

 

Manažerská etika *(ME)

 

Management znalostí*(ME)

 

 

5. semestr

 

6. semestr

 

Manažerská analýza

Řízení lidských zdrojů

Daňové systémy

Inovace a tvořivost

Marketing

Základy prezentace informací

Kapitálové trhy

Seminář k bakalářské práci

2.cizí jazyk pro hospodářskou praxi

Systémové řízení jakosti*(MSP)

Malé a střední podnikání(MSP)

Strategický management *(MSP)

Základy manažerského rozhodování *(MSP)

Hospodářská politika *(MSP)

Úvod do umělé inteligence* (MSP)

Podniková kultura *(ME)

Ekonomika životního prostředí *(ME)

Etiketa a komunikace manažera *(ME)

Aktivity proti korupci*(ME)

Public Relations *(ME)

Informační a komunikační systémy*(ME)

Volitelný předmět

Volitelný předmět

 

 
Volitelné předměty:

Matematický seminář I

Bezpečnost a ochrana informací

Informační zdroje pro společenské vědy

Zpracování dat v Excelu

Matematický seminář II

3. cizí jazyk

Ochrana duševního vlastnictví

E-learning

Databázové systémy

Pracovní právo

Konkurz a vyrovnání

Účetní výkaznictví

Evropská integrace

Socioekonomická geografie evropských regionů

 

 

 

Obor Ekonomika a provoz podniku

 

Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R146 Ekonomika a provoz podniku

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2010/2011:

150 + 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2009/2010:

640 + 160

Odhadnutý počet přijatých uchazečů pro ak. 2009/2010:

281 + 69

Absolvent bakalářského oboru Ekonomika a provoz podniku ve studijním programu Ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný člověk s odborným vzděláním potřebným k výkonu ekonomických funkcí v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a služeb. Je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Na základě znalostí z oblastí obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod umí vyhodnocovat podnikové činnosti (včetně podnikového financování) a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Absolvováním předmětů se zaměřením na provoz podniku je schopen se orientovat zejména ve vnitropodnikových procesech. Znalost dvou světových jazyků mu umožňuje odborně komunikovat se zahraničními subjekty, například při dodavatelsko-odběratelských vztazích či cenových jednání.

 

 

1. semestr

 

2. semestr

 

Mikroekonomie I

Makroekonomie I

Matematika I

Matematika II

Úvod do práva

Základy účetnictví

Základy informačních technologií 

Nauka o podniku

Technologie výroby a zboží

Sociologie

Psychologie pro ekonomy

Obchodní právo

* 1. cizí jazyk I – anglický

* 1. cizí jazyk II – anglický

* 1. cizí jazyk I – německý

* 1. cizí jazyk II – německý

* 1. cizí jazyk I – ruský

* 1. cizí jazyk II – ruský

 Tělesná výchova  I - ženy

 Tělesná výchova II - ženy

Tělesná výchova  I - muži

Tělesná výchova II - muži

 

 

 

*     Student si volí 1 ze 3 jazyků (A,N,R),  

3. semestr

 

4. semestr

 

Účetnictví podniku

Podnikové daně

Základy financí

Financování  podniku

Podniková ekonomika

Pravděpodobnost a statistika II

Management

Odborná řízená praxe

Pravděpodobnost a statistika I

* 1. cizí jazyk pro hospodářskou praxi - anglický

Databázové systémy I

* 1. cizí jazyk pro hospodářskou praxi - německý

Volitelný předmět

* 1. cizí jazyk pro hospodářskou praxi - ruský

 

Úvod do informačních systémů

 

 

 

*     Student si volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. ročníku.  

 

 

5. semestr

6. semestr

Metody ekonomických rozborů

Personalistika

Pracovní právo

Podniková logistika

Marketing

Finanční a pojistné operace

Finanční trhy

Seminář k bakalářské práci

Podnik v regionálním prostředí

Externí a interní komunikace podniku

* Organizace a řízení provozu

* Prevence finančních krizí

* Hospodaření s odpady

* Bezpečnost práce

** Audit podniku a jeho operací

** Analýza nákladů a výkonů

** Ekonomika práce a odměňování

** Standardy jakosti

 

 

 

*, **   Student si volí jeden předmět ze dvou povinně volitelných předmětů.

 

 

Volitelné předměty:

Název

Matematický seminář I

Bezpečnost a ochrana informací

Malé a střední podnikání

Základy manažerského rozhodování

Manažerská etika

Ochrana duševního vlastnictví

Aktivity proti korupci

Management znalostí

Krizový management

Strategický management

Hospodářská politika

Podniková kultura

Etiketa a komunikace manažera

Public Relations

* 2. cizí jazyk I - anglický

* 2. cizí jazyk I - německý

* 2. cizí jazyk I - ruský

** 2. cizí jazyk II - anglický

** 2. cizí jazyk II- německý

** 2. cizí jazyk II- ruský

 

*, ** Student si musí zapsat oba navazující předměty.

 

Obor Management ochrany podniku a společnosti

 

Studijní program:

B6208 Ekonomika a management

Studijní obor:

6208R147 Management  ochrany podniku a společnosti

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 roky,  Bc.

Počet přijímaných pro ak. rok 2011/2012:

80 + 40  (P+K)

Počet uchazečů pro ak. rok 2010/2011:

208 + 55

Odhadnutý počet přijatých uchazečů pro ak. 2010/2011:

117 + 38

 

Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management oboru Management ochrany podniku a společnosti má osvojeny znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný, úspěšný výkon manažerských funkcí v podnicích, dalších institucích a veřejné správě, které pracují v podmínkách silných změn, neurčitosti a rizik. Absolvent bude schopen řešit oblast prevence rizik, řízení podniku v krizi a obnově. Získané teoretické poznatky dávají předpoklad pro adaptaci absolventů na nové budoucí podmínky vyplývající z rozvoje vědy a techniky v souvislosti s rostoucí globalizací ekonomiky a společnosti. Získané vědomosti z ekonomiky, finančnictví, managementu, resp. veřejné správy umožňují širší uplatnění absolventů.

Absolvent je připravován pro výkon zejména následujících profesí: manažer připravený na práci v prostředí změn, nejistoty a rizik, rizikový manažer podniku, referent pojišťovny, úvěrový referent banky, specialista krizového řízení veřejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, plánovač či informační specialista integrovaného záchranného systému.

 

 

1. semestr

 

2. semestr

 

Mikroekonomie I

Makroekonomie I

Matematika I

Matematika II

Úvod do práva

Základy účetnictví

Základy informačních technologií 

Nauka o podniku

Bezpečnostní politika státu

Ochrana společnosti

Psychologie pro ekonomy

Komunikace v krizích

* 1.cizí jazyk I – anglický

* 1.cizí jazyk II – anglický

* 1.cizí jazyk I – německý

* 1.cizí jazyk II – německý

* 1.cizí jazyk I – ruský

* 1.cizí jazyk II – ruský

Tělesná výchova  I - ženy

Tělesná výchova II - ženy

Tělesná výchova  I - muži

Tělesná výchova II - muži

 

 

 

*     Student si volí 1 ze 3 jazyků (A,N,R),

 

3. semestr

 

4. semestr

 

Ochrana obyvatelstva a terorismum

Obchodní právo

Podniková ekonomika

Financování  podniku

Management

Finanční a pojistné operace

Strategický management

Teorie rizika a spolehlivosti

Pravděpodobnost a statistika *3)

* 2. cizí jazyk II - anglický

* 2. cizí jazyk I - anglický

* 2. cizí jazyk II- německý

* 2. cizí jazyk I - německý

* 2. cizí jazyk II- ruský

* 2. cizí jazyk I - ruský

** 1. cizí jazyk pro hospodářskou praxi – anglický, německý, ruský

Volitelný předmět

Finanční trhy

 

*** Databázové systémy I

 

*** Hospodaření s odpady

 

*     Student si volí 1 ze 3 jazyků (A,N,R), zvolený jazyk musí být odlišný od toho, který si student zapsal        v 1. ročníku.

**    Student si volí stejný cizí jazyk jako ten, který studoval v 1. ročníku.

***   Student si volí jeden předmět z dvou povinně volitelných předmětů.

5. semestr

6. semestr

Metody ekonomických rozborů

Personalistika

Podnikové daně

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

Marketing

Bezpečnost a ochrana informací

Rizika podniku

Seminář k bakalářské práci

* Základy manažerského rozhodování

* Prevence finančních krizí

* Informační a komunikační systémy

* Pracovní právo

** Audit podniku a jeho operací

** Analýza nákladů a výkonů

** Kapitálové trhy

** Standardy jakosti

 

*, **   Student si volí jeden předmět z dvou povinně volitelných předmětů.

Volitelné předměty:

Název

Matematický seminář I

Malé a střední podnikání

Manažerská etika

Ochrana duševního vlastnictví

Aktivity proti korupci

Management znalostí

Hospodářská politika

Podniková kultura

Etiketa a komunikace manažera

Public Relations

Účetnictví podniku

Základy financí