Jak se přihlásit ke studiu?

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu na FES  do akademického roku 2017/2018 je do 15. 3. 2017. 

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Uchazeč o studium neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku. Její zaevidování si může následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Uchazeči jsou povinni v přihlášce  uvést typ studijního programu (bakalářský) a formu studia (prezenční, kombinovaná); obor a IZO absolvované (studované) střední školy. Nepožaduje se lékařské potvrzení ani životopis.

Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony. Tzn. odmaturovat do 20. 6. 2017, zaslat požadovaná vysvědčení a doklady k danému datu.

Povinností uchazeče je doručit do 15. 3. 2017 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z 3. ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10  Pardubice.

Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.

Název účtu adresáta: 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu:  Komerční banka Pardubice

číslo účtu 37030561/0100

variabilní symbol   4920

konstantní symbol 379 pro platbu složenkou

                                 308 pro platbu převodem

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

 

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice