Software - bfin_LPR_server

Autor:
Ing. Matěj Černý, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Upa, 2010
spoluautor:
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky, Upa, 2010

Authors:
Ing. Matěj Černý, Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Pardubice

 

Název
Implementace algoritmů rozpoznávání registračních značek vozidel pro vývojový kit IPT-
Shark537 s procesorem řady ADSP-BF537.

Title
Implementation of car license plate recognition algorithms on IPT-Shark537 development kit with
ADSP-BF537 processor.

Abstrakt
SW je prezentován ve formě zdrojového kódu a projektu pro vývojové prostředí Eclipse. Byl
vyvinut a odladěn na vývojovém kitu IPT-Shark537 V.1.0 a Eclipse Helios. Tento SW realizuje
rozpoznávání registračních značek motorových vozidel za použití deterministickým metod.
Program je napsán v jazyce C s využitím knihoven OpenCV. Program funguje zároveň jako TCP
server a přijímá snímky prostřednictvím Ethernetu.

Abstract
SW is presented in form of source code and project for IDE Eclipse. SW was developed and
debugged on IPT-Shark537 V.1.0 development board a Eclipse Helios. This SW implements
license plates recognition system with deterministic methods. Programme is written in C language
using OpenCV libraries. Programme works also as TCP server and receives images from Ethernet.

Klíčová slova
rozpoznávání registračních značek, OpenCV, zpracování obrazu, DSP, Blackfin,

Keywords
license plate recognition, OpenCV,image processing, DSP, Blackfin

download