Podpora pro modelování obslužných systémů v rámci simulačního agentově orientovaného frameworku REPAST / Software support for modelling service systems within agent-based simulation framework REPAST.

Autoři / authors: Martin Mariška, Antonín Kavička

Software poskytuje nadstavbu simulačního agentově orientovaného frameworku REPAST pro potřeby modelování procesů, které jsou charakteristické pro obslužné systémy. Zmíněná nadstavba poskytuje možnosti pro modelování širší třídy systémů, neboť rozšiřuje standardní použití frameworku REPAST (zejména podporujícího tvorbu modelů založených na provádění masivních interakcích individuálních elementů-agentů) o možnost zahrnutí aktivit a procesů typických pro obslužné systémy (alokace a dealokace zdrojů obsluhy, specifikace technologických postupů obsluhy apod.).
 

The software provides an extension of the agent-based simulation framework REPAST for the needs of modelling processes occurring within service systems. The mentioned new extension (called REPAST-service) enables modelling wider class of systems than standard REPAST framework (natively supporting namely massive mutual interactions of individual elements-agents). REPAST-service supports creation and integration of the activities and processes, which are typical for the service systems (e.g. allocations and releases of service resources, specifications of technological procedures etc.).

Stažení / download