Software - 541653

Hájek Martin

Knihovna MATLAB funkcí pro spektrální analýzu s vysokou rozlišovací schopností
 

Library of MATLAB functions for a high resolution spectral analysis
 

Abstrakt
Knihovna obsahuje několik MATLAB funkcí, určených pro 1D spektrální analýzu algoritmy s vysokou rozlišovací schopností na frekvenční ose. Knihovna obsahuje implementaci následujících moderních algoritmů: ESPRIT, MUSIC, APES, RELAX, Caponův spektrální estimátor ve variantách ASC a PSC. Tam, kde, je to možné, umožňují funkce volit různé varianty kovariančních matic signálu. Součástí knihovny jsou i skripty demonstrující použití všech funkcí.
 

Klíčová slova
Spektrální analýza, vysoké rozlišení, Capon, APES, RELAX, EXPRIT, MUSIC, kovarianční matice, signál

 

Abstract
The library contains several MATLAB functions for high frequency resolution 1D spectral analysis.  The following modern algorithms are implemented: ESPRIT, MUSIC, APES, RELAX and Capon spectral estimator in the ASC and the PSC versions. Where possible, selection of various versions of covariance matrices  are available. Scripts  demonstrating application of all the functions are also included.
 

Keywords
Spectral analysis, High resolution, Capon, APES, RELAX, EXPRIT, MUSIC, Covariance matrix, signal

 

download: HighResSA.zip