SW pro analýzu vlastností přijímaného signálu vícepozičního pasivního systému

Autor / author

Michal Mandlík 

Anotace

Sw_mlat_2013 je zaměřen na rozbor vlivu synchronizační chyby ve vícepozičních systémech, které pracují na základě přijímaných signálů ze sekundárního radaru a ze systému Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B). Je vytvořen testovací signál. Testovacím signálem je ADS-B zpráva. Tato zpráva je namodelována v prostředí MATLAB. Pro generované impulzy je možné nastavit dobu trvání impulzu, nástupní a sestupné hrany, vzorkovací frekvenci (100 MHz a 2,5 GHz), výkonovou úroveň a dále signál, který neobsahuje užitečnou informaci a to jak před zprávou tak za zprávou. Takto vytvořený signál je filtrován předem definovaným filtrem. Dále je proveden rozbor vlivu chyby časové synchronizace a odhad přesnosti určení cíle.

Annotation

Sw_mlat_2013 is devoted to analysis of synchronization errors in the multi-position systems that operate on the basis of the received signals of the secondary radar system and the Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B). It created a test signal. Test signal is ADS-B message. This report is modeled in MATLAB. To generate the pulses can be set pulse duration, starting and falling edge sampling frequency (100 MHz and 2.5 GHz), power level and signal that contains useful information both before and report after report. Thus generated signal is filtered by a predetermined filter. Furthermore, an analysis of the impact of time synchronization errors and the estimation accuracy of the target.

download