c

Autoři / authors

Vladimír Brázda, Ondřej Fišer

Anotace

Software načítá údaje o jednotlivých kapkách z textového souboru a vlastním algoritmem počítá spektrum kapek v zadaném čase. Textový soubor obsahuje údaje o průletu dešťových kapek v předem stanoveném tvaru. Spektrum kapek je veličina, která udává rozložení kapek o různém průměru, které se nacházejí v danou dobu v objemu 1 m krychlový.
Je naprogramován pro typickou jímací plochu distrometru 10 x 10 cm. Algoritmus metody A představuje aktuální spektrum v daném okamžiku a vychází ze změřené pádové rychlosti. K danému časovému úseku T0 se zkoumá, zda jednotlivé kapky, které byly změřeny po T0, nebyly v čase T0 výše než 1 m nad měřicí oblastí. Ty kapky, které byly níže, než 1 m, zahrneme do aktuálního spektra k příslušnému času T0.
V problematice modelování útlumu rádiového spoje v dešti se využívají rovněž integrovaná spektra s integračním časem 1 minuta. Tato integrovaná spektra jsou pak dalším výstupem vyvinutého SW – metody B.

Annotation

Software loads data on each drop from a text file and using an own algorithm calculates the drop size distribution in a given time. The text file contains information about the passing raindrops in a predetermined form. Drop size distribution (DSD) is the quantity that indicates the distribution of drops of different diameters, which are present at a given time in a volume of 1 cubic meter.
The algorithm of method A gives current DSD at given moment and is based on the measured fall velocity. For a given time slot T0 is examined whether individual drops, that were measured after T0, at time T0 were not higher than 1 m above the measuring zone. These drops, which were lower than 1 m, are included in the current spectrum to the appropriate time T0.
Integrated spectra with an integration time of 1 minute are also used in the field of modeling attenuation of radio communications in the rain. These integrated spectra are another output of the developed SW – method B.
 

download