Automatické mapování prostoru / Automatic space mapping

Autor / author

Pavel Chmelař  

Anotace

Program je vyvinut pro ovládání mobilní platformy automatického mapování prostoru prostřednictvím PC. Program je napsaný v C# a využívá SDK firmy Basler pro komunikaci a ovládání kamery. Na zpracování obrazu z kamery je využito knihoven EmguCV pro .NET. Komunikace mezi PC a MCU je zprostředkována pomocí sériové linky. Po zapnutí programu je potřeba spojit PC spojit s mobilní platformou a poté lze provádět měření. Uživatel má možnost měnit nastavení ovládání motoru, kamery, parametrů systému a nastavení procesu mapování. Výsledky jsou přehledně zobrazovány na monitoru.

Klíčová slova:

Automatické mapování; mapování prostoru; EmguCV; .NET;    

Annotation

The developed software is for control of automatic space mapping platform via PC. Software is written in C# and uses Basler’s company SDK for camera control. The EmguCV for .NET is used on processing of images taken by camera. Communication between PC and MCU is provided by serial line. After software starts it is necessary to connect PC with MCU for processing of measurement. The user can change settings of motor control, camera, system parameters and mapping process. Results are continuously shown on the screen in appropriate form.

Key words:

Automatic mapping; space mapping; EmguCV; .NET    
 
download