Databázový balíček pro podporu generování dynamických reportů na straně databázového systému / Database packages for generating dynamics reports on the database side

Autoři / authors

Tomáš Váňa; Jiří Zechmeister; David Žák; Jiří Lebduška 

Anotace

Daný softwarový balíček napsaný v jazyce PL/SQL (určený pro databázový systém Oracle Database 11g) slouží pro generování dat z dynamických reportů. Definice dynamických dotazů je uložena v databázové tabulce (report tedy není pevně kódován v rámci aplikace), což dodává aplikaci flexibilitu. Pro přidání nového reportu či modifikaci reportu existujícího není nutné zasahovat do zdrojového kódu aplikace, ale stačí pouze vložit/modifikovat řádek v databázové tabulce. Daný softwarový balíček obsahuje procedury podporující generování dat na základě definice reportů, definici hlavičky reportu či generování dynamické PIVOT klauzule. Bližší informace o celém softwarovém balíčku jsou obsaženy v přiložené implementační dokumentaci.
 

Annotation

 
The software package written in PL / SQL (database management system designed for Oracle Database 11g) is used to generate the data of dynamic reports. Definition of dynamic queries is stored in a database table (report is not hard coded within the application), which gives application flexibility. To add a new report or modifying an existing report is not necessary to modify the source code of the application, but just insert / modify a row in a database table. The software package contains procedures that support the generation of data based on the report definition, the definition header or report generation dynamic PIVOT clause. For more information on the entire software package are included in the accompanying implementation documentation
 
download