Tool to generate and view complex plane fractals / Nástroj pro generování a zobrazení fraktálu v komplexní rovine

Authors / Autoři: Petr Čermák, Patr Veselý

Description:

Comprehensive tool for definition and display of selected fractal types. It is possible to choose from
several predefined fractal types and change their parameters or new custom types can be created using
expansion plugins. The tool allows to choose required display method or any combination of display
methods. There is also support for displaying using orbit portraying and interpolation transition creation.
There is also available support for storing produced images to files.

Popis:

Komplexní nástroj pro definování a následné zobrazení vybraných typu fraktálu. Pri definování fraktálu je
možno vybírat z nekolika preddefinovných typu fraktálu, které je možno dále parametrizovat, prípadne je
možno vytváret další typy pomocí vlastních rozširujících pluginu. Nástroj umožuje zvolit požadovanou
zobrazovací metodu nebo jejich kombinaci. Podporováno je i zobrazení pomocí vykreslování orbitu a
tvorba barevných interpolacních prechpdu. Výsledné obrázky je možno ukládat do souboru.

Keywords:

Fractals; Mandelbrot set; Julia set; imagining of fractals; fractal colouring; computers graphics

Klíčová slova:

Fraktály; Mandelbrotova množina; Juliovy množiny; vykreslování fraktálu; barvení fraktálu; pocítacová
grafika

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868430