Marshall-Palmer distribution; drop size distribution / Marshall-Palmerovo rozdelení; distribucní funkce velikosti kapek

Authors / Autoři: Luboš Rejfek, Ondřej Fišer, Vladimír Brázda

Description:

This generator is used for creating of raindrop diameter. These raindrops are used for the simulator of the
radar and radio links. The generated data are stored in two formats. The first indicates the number of drops on the Diameter per volume, primarily for radar simulators. The second format indicates as individual drops. This file is larger and can be used in cases where it is necessary to investigate the individual drops. Number of drops per unit volume is calculated using the Marshall-Palmer distribution. The input to the generator is a user interface for entering the required input parameters.

Popis:

Tento generátor slouží pro tvorbu diametru deštových kapek. Využití takto generovaných kapek je pro
simulátory radiolokátoru a rádiových spoju, kde se monitoruje vliv srážek na spolehlivost (rádiové spoje)
a jako cvičné cíle pro simulátory radiolokátoru pred jejich konstrukcí. Generovaná data jsou ukládána ve
dvou formátech, první udává počet kapek o daném diametru v jednotce objemu, primárne pro radarové
simulátory. Druhý formát udává i jednotlivé kapky, tento soubor je větší a lze ho využívat v prípadech,
kdy je potreba vyšetrovat jednotlivé kapky. Množství kapek v jednotce objemu je počítáno pomocí
Marshall-Palmerova rozdělení. Jednotlivé intenzity byly rozděleny do intervalu, pravděpodobnost výskytu
kapky v závislosti na diametru byla zjištěna pri dlouhodobých meřeních pro dané intervaly intenzit srážek.
Ze změřených dat pak byla sestavena transformační krivka, která mění čísla generovaná s rovnoměrným
rozdělením na čísla odpovídající změřenému rozdělení kapek. Výstupem je generátor s uživatelským
rozhraním pro zadávání požadovaných vstupních parametrů.

Keywords:

Marshall-Palmer distribution; drop size distribution

Klíčová slova:

Marshall-Palmerovo rozdělení; distribuční funkce velikosti kapek

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39868272