Software - 357753

Funkce pro rozpoznávání slov diskrétního diktátu různých řečníků / Software for Word Recognition of Discrete Dictate    

Autoři / Authors

Miloslav Kočí; Zdeněk Němec

Abstrakt

Software umožňuje zpracování řečového signálu a rozpoznávání slov v diskrétním diktátu. Je založen na posloupnosti procesů, které řečový signál zpracovávají a jednotlivá slova diskrétního diktátu porovnávají s předem namluvenými referenčními slovy. Podle této posloupnosti je vytvořena softwarová aplikace v prostředí Matlab, která rozpoznává slova v promluvě muže i ženy. Aplikace je otestována na řečovém signálu s akusticky si podobnými i zcela odlišnými slovy.    

Abstract


Software is intended for processing of speech signal and the recognition of words in a discrete dictate. Software is based on the sequence of the processes that analyze the speech signal and compare individual words of the discrete dictation with pre-recorded reference words. This sequence is the base of a software application in the Matlab environment that recognizes words in the speech of a man and a woman. The application was tested on a speech signal with similar as well as entirely different words from the point of view of acoustics.
 
Stažení / Download