Software - 311555

Počítačový program ANATIS 2 pro kontrolu kvality produkčního tisku / Computer programme ANATIS 2 to quality inspection of production print     
 

Autoři / Authors


Miroslav Fribert

Abstrakt

Program Anatis 2 slouží k proměřování vzorků tisku nasnímaných kamerou nebo digitálním fotoaparátem z tiskových předloh metodami analýzy obrazu. Vzorky musí být uloženy ve 24bitovém formátu BMP. Výsledkem analýzy jsou hodnoty tiskových parametrů jednotlivých tiskových barev obsažených v nasnímaných vzorcích. Jedná se o optickou hustotu barvových vrstev plných a polotónových ploch, síťovou tónovou hodnotu polotónových ploch, přijímavost barvových vrstev, zkreslení tvaru tiskových bodů a velikosti odchylek tisknutých barev od referenčních hodnot.

Abstract

Computer programme ANATIS 2 is using to the measuring of print samples scanned with the camera or video-camera from printing sheets with image analysis method. The samples have to be stored in 24 bits BMP format. The results of the analysis are printing parameters values of individual printing colours included in the scanned samples. These parameters are optical density of colour layers in the solid and halftone area, dot area of halftone surface, ink trapping of colour layers, distortion of the printing dots shape and the difference of printed colour frm reference values.
 
 
Stažení / Download