Software – 231231

Autor / Author: Šimerda Karel

Vizualizace a porovnání dvou trajektorií v 2D

The visualization of and comparing of two trajectories in 2D

Abstrakt:

Program načítá z databáze body dvou trajektorií a vykresluje je do 2D grafu. Body ve stejném nebo nejbližším čase z obou trajektorií graficky označí spojnicí. ozdíly poloh jsou dále zobrazeny jako histogramy, z kterých lze odečíst chyby například typu 95%, charakter rozložení chyb apod. U každého grafu je možné měnit měřítko zobrazení a posuv.  Program umožňuje vykreslit jen část trajektorií, která je dána počátečním časem a dobou vybraného úseku. Pro vybraný úsek se vždy přepočítají rozdíly poloh. Program je určen pro vyhodnocení přesností nějakého systému který měří polohu, když je k dispozici referenční trajektorie.

Klíčová slova

Vizualizace; porovnání; trajektorií

Abstract

The program reads the points of two trajectories from the database and draws them in a 2D graph. It connects the points in the same or the nearest time with a line.  The differences of positions are then displayed as histograms, from which we can read errors, e.g. of type 95%, the character of distribution of errors, etc. In each graph we can change the zoom and scroll. The program also enables to display only one specific part of trajectories, which is given by start time and the duration of selected section. The differences of the positions will always be recalculated. The programme  is designed to evaluate the accuracy of a system measuring the position, if the reference trajectories are available.

Keywords

visualization; comparing; trajectories

Ke stažení / Download