Software - 192336

Rychlý algoritmus kvadratického programování pro MATLAB / Fast quadratic programming optimization algorithm for MATLAB

Autoři / Authors

Škrabánek, Dušek

Popis

SW byl vytvořen v rámci dílčího úkolu "Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů" VZ MŠM 0021627505 pro potřeby ověřování navržených algoritmů řízení.  Jedná se o balík m-funkcí vytvořených v MATLABu, pro hledání minima kvadratické účelové funkce s omezeními. Hledání přípustného extrému je prováděno pomocí metody aktivních množin. Součásti balíku je funkce pro nalezení přípustného počátečního bodu. Funkce byly vytvořeny pro potřeby prediktivního řízení, tj. hlavní důraz při jejich vytváření byl kladen na jejich rychlost.

Description

This SW was developed in part "Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů"of project MŠM 0021627505 for needs of designed control algorithms verification. The Quadratic Programming (QP) optimization algorithm was realized as a pack of m-function for MATLAB. It finds minimum of a quadratic objective function with constraints. Active set method is utilized for the feasible extreme searching. A function for a feasible initial point searching is also included in this pack. The QP pack was designed for using in model predictive control thus it is optimized on fastness.

Klíčová slova

Kvadratické programování, metoda aktivních množin, omezení, optimalizace, MATLAB

Keywords

Quadratic Programming, active set method, constraint, optimization, MATLAB

Stažení / Download