Software - 147258

3dView

Autor/Author: Jan Cvejn

Abstrakt:

Software pro zobrazení prostorových scén, kde jednotlivá tělesa jsou reprezentována polygonálními modely. Formát vstupního textového souboru je zřejmý z dodaných příkladů. Program umožňuje rovněž zobrazovat animace a prostorové křivky. Software je využíván jako pomocný nástroj pro návrh trajektorie ramene robota v reálném prostoru s překážkami. Produkt vznikl v rámci výzkumu prováděného na pracovišti - realizace řídicího systému malého manipulačního robota (projekt č. SGFEI04 "Realizace řídicího systému malého manipulačního robota s přímou regulací akčních sil"), oblast jeho využití je však širší.

Abstract:

A software for displaying space scenes, where particular bodies are represented by polygonal models. The format of the input text file is obvious from the supplied examples. The program also enables to display animations and space curves. The software is utilized as a help instrument for designing trajectories of a robot arm in real space with obstacles. The product was created in the framework of the research performed at the workplace - development of the control system of a small robot manipulator (the project no. SGFEI04 "Realizace řídicího systému malého manipulačního robota s přímou regulací akčních sil"), but the area of its use is larger.

Klíčová slova:

Robotika; manipulační roboty; návrh trajektorie

Keywords:

Robotics; robot manipulators; trajectory design

Stažení / Download