Mimořádné stipendium pro nadané uchazeče

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UCHAZEČI O STUDIUM,
kteří splní podmínky přijímacího řízení, pravidla přiznání stipendia a zahájí své první studium v 1. ročníku bakalářského studijního programu na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice v akademickém roce 2013/2014, obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Kritéria Fakulty elektrotechniky a informatiky pro udělení stipendia:
prvních 23
- kteří vykonali v roce 2013 státní maturitní zkoušku z matematiky,
- v případě většího počtu uchazečů splňujících toto kritérium bude pořadí určeno podle dosažené známky z matematiky,
- pokud počet studentů se stejnou známkou z matematiky přesáhne stanovený počet, pak pořadí bude určeno podle průměrné známky ze zbývajících maturitních předmětů.

 

Podmínky se vztahují na uchazeče o studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.

Vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2013.

Mimořádné jednorázové stipendium bude vyplaceno studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa.

Stipendium bude zasláno na účet studenta na základě dat zápisu studia do matriky studentů a na základě poskytnutí informací studentem pro zaslání stipendia na jeho účet.

Bližší informace na studijním oddělení fakulty, případně u proděkana pro studium.