Ukázky z testů

Matematika:

Je dán trojúhelník ABC, A = (4, -2), B = (2, 6), C = (-2, 0).
Napište rovnici
1) přímky obsahující stranu BC
2) přímky obsahující výšku v z vrcholu A na stranu BC
3) najděte průsečík obou přímek

Informatika:

Periferním zařízením není:
a) tiskárna
b) myš
c) paměť cache
d) monitor
Mezi výrobce CPU pro osobní počítače nepatří:
a) Intel
b) IBM
c) Seagate
d) AMD
Původní české rozložení klávesnice je též někdy označováno:
a) qwertz
b) qwerty
c) dvorak
d) quartz
Mezi operační systémy patří:
a) BIOS
b) M$-DOG
c) IRIX
d) OpenOffice.org
Software, který si můžete zdarma vyzkoušet, ale poté jej musíte zaplatit, se obecně nazývá:
a) freeware
b) payware
c) spyware
d) shareware
Který z následujících protokolů slouží většinou pro přenos dat po síti internet:
a) UDP
b) NetBEUI
c) IPX/SPX
d) Apple Talk

Fyzika:

Vlak jedoucí původně rychlostí o velikosti 140 km.h-1 snížil tuto rychlost působením brzdné síly stálé velikosti i směru na 80 km.h-1 na dráze 750 m dlouhé. Určete, jak dlouho vlaku brždění trvalo.

Kmen o délce 5 m a hmotnosti 120 kg má těžiště ve vzdálenosti 2 m od tlustšího konce. Kmen nesou dva muži, přičemž jeden jej podpírá na tlustším konci. Kde jej musí podpírat druhý muž, aby na oba působil kmen stejnou silou?

Při teplotě 127 oC je tlak jistého množství ideálního plynu 2.105 Pa. Určete, jaký bude jeho tlak při teplotě o 100 stupňů vyšší, jestliže se objem plynu při ohřevu nezmění.