RailSim 2013 - Zaměření semináře

 

Cílem semináře je prezentovat možnosti aplikace experimentální výzkumné metody počítačové simulace pro potřeby plánování, resp. optimalizace infrastruktur kolejišť a příslušného dopravního provozu a to zejména v rámci komplexních železničních stanic, uzlů a podnikových vleček.

Výzkumný tým Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se v úzké spolupráci s týmem Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity dlouhodobě věnuje metodikám zkoumání železničních systémů s využitím počítačové simulace. Experimenty se simulačními modely (odrážejícími specifikovaný železniční provoz) lze uskutečňovat s podstatně nižšími náklady v porovnání s realizacemi relevantních provozních a technických podmínek v reálném prostředí. Uplatněním vhodných metodik a počítačových simulačních nástrojů lze typicky prověřovat variantní řešení spojená jak s kolejovou infrastrukturou, tak s dopravním provozem, který je na ní uskutečňován.

Na semináři budou prezentovány případové studie spojené se železničními stanicemi, uzly a vlečkami v ČR i zahraničí, na nichž bude demonstrováno využití simulace pro řešení vybraných typů problémů spojených jednak s posuzováním topologií kolejišť a jednak s prověřováním variant dopravního provozu.

Seminář je zejména určen odborníkům a řídicím pracovníkům působícím v oblastech:

  • plánování a řízení železničního provozu
  • projektování, správy a údržby železniční infrastruktury
  • železničního stavitelství. 

Zaměření semináře přinese podnětné informace rovněž pro výzkumně-vývojové pracovníky, kteří se věnují zkoumání dopravních systémů.