Studijní programy

Navazující magisterský studijní obor „Informační technologie“

Studijní program:
N2646 - Informační technologie
Studijní obor:
1802T007 - Informační technologie
Forma:
prezenční
Standardní doba studia:
2 roky

Další informace o oboru a předmětech
 
Charakteristika studia
Studium obsahuje teoretický základ z aplikované matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky a numerických metod optimalizace, dále odborný základ zejména z oblastí softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a webových technologií.
V průběhu studia se mohou studenti profilovat výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů hlavně z oblastí umělé inteligence, simulace, počítačové grafiky, pokročilých statistických metod zpracování dat a počítačových sítí. Vedle toho mohou získat základní znalosti z oblasti podnikové informatiky a marketingu.
 
Profil absolventa
Absolvent magisterského studia v oboru Informační technologie získá široký přehled a hluboké znalosti hlavně v oblastech softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, statistického zpracování dat, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a pokročilých programovacích technik. Své znalosti může využít zejména na poli vývoje, správy a provozování softwaru, databází, počítačových sítí a informačních systémů.
Získaný přehled a znalost základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních technologiích a jejich aplikacích mu za předpokladu samostatného sledování odborné literatury umožní zvládat rychlý pokrok těchto technologií i v budoucnosti.
Absolventi se typicky uplatňují ve vývojových a řídicích funkcích, výzkumu, projekci, v odborném a vysokém školství apod.
 
Získané znalosti a dovednosti
Výstupní znalosti absolventa jsou představovány vědomostmi zejména z oblastí softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, statistického zpracování dat, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a pokročilých programovacích technik. Tyto získané znalosti absolventům umožňují:
  • provádět kvalitní analýzu, návrh a vývoj složitých softwarových aplikací s využitím moderních technologií,
  • spravovat komplexní databáze, informační systémy a počítačové sítě,
  • školit méně kvalifikované pracovníky ve vybraných oblastech informačních technologií,
  • aktivně si rozšiřovat znalosti o nové poznatky vědy a techniky studiem domácí i zahraniční literatury,
  • po doplnění kvalifikace v oblasti pedagogiky vyučovat příslušné odborné předměty na středních, resp. vysokých školách,
  • pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu.
Absolventi tohoto studijního oboru disponují dovednostmi spojenými se samostatným řešením praktických problémů vývoje, správy, provozování a údržby softwaru, databází, počítačových sítí a informačních systémů.