Diplomové práce obhájené v ak. roce 2013/14

Identifikace systémů s dopravním zpožděním pomocí relé ve zpětné vazbě
Vytvořit GUI aplikaci v prostředí MATLAB, která pro volitelný model soustavy provede experimenty s relé ve zpětné vazbě a vyhodnotí parametry pro zadaný typ aproximačního modelu s dopravním zpožděním. Určení parametrů aproximačních modelů bude vycházet z bodů frekvenční charakteristiky zjištěných při experimentech. Součástí řešení bude i výběr nejvhodnějšího aproximačního modelu z dané sady.
 
Konstrukce a řízení nestabilního podvozku mobilního robotu
Cílem práce je návrh konstrukce, realizace a řízení nestabilního podvozku mobilního robotu. Bude realizován návrh mechanické konstrukce a elektronické řídicí jednotky podvozku. Podvozek bude realizován jako dvoukolový (typu "Seegway") a řídicí jednotka bude realizována jednočipovým mikropočítačem ATmel řady ATmega. Řídicí jednotka bude stabilizovat polohu nestabilního podvozku a umožňovat pohyb podvozku po předem stanovené trajektorii.
 
Řízení laboratorní soustavy prediktivním regulátorem s uvažováním omezení
Cílem práce je navrhnout a aplikovat prediktivní regulátor laboratorní soustavy s uvažováním omezení vstupů, stavů a výstupů. Obsah teoretické části: Modelování a identifikace řízeného systému. Linearizace. Prediktivní regulátor vycházející ze stavového popisu. Obsah implementační části: Návrh prediktivního regulátoru s uvažováním omezení vstupů, stavů a výstupů. Aplikace řízení a porovnání výsledků pro různá nastavení.
 
Vliv formy modelu na regulační pochod prediktivního regulátoru
Cílem je navrhnout a aplikovat prediktivní regulátor laboratorní soustavy pro různé aproximace dynamického chování řízeného systému. Obsah teoretické části: Modelování a identifikace řízeného systému. Linearizace. Prediktivní regulátor vycházející ze vstupně-výstupního popisu. Obsah implementační části: Aproximace nelineárního modelu soustavy přenosem druhého řádu, prvního řádu bez a s dopravním zpožděním. Návrh prediktivního regulátoru s využitím aproximačních modelů. Aplikace řízení a porovnání výsledků pro různé modely a různá nastavení.
 
Metody samočinného nastavování PID regulátorů
Cílem práce je teoretický rozbor metod samočinného nastavování (self-tuning resp. autotuning) PID regulátorů používaných v průmyslové regulaci. Součástí práce bude porovnání a zhodnocení vybraných metod na základě simulačních experimentů v prostředí Matlab – Simulink. Sledovány budou především způsoby získání popisu řízeného procesu, možnosti specifikace cílů řízení uživatelem (definice rychlosti odezvy, velikosti překmitu apod.) a techniky výpočtu parametrů regulátoru. V praktické části budou vybrané metody testovány s využitím specializovaného softwaru na regulátorech PMA dostupných v laboratoři.
 
Návrh a softwarová implementace diskrétních regulátorů s optimalizovanou strukturou
Cílem práce je teoretický návrh (s využitím algebraické teorie syntézy regulačních obvodů) a následná softwarová implementace a simulační ověření činnosti diskrétních regulátorů s optimalizovanou strukturou. Pozornost bude věnována regulátorům optimalizovaným pro dobré potlačení poruchy, dosažení žádané hodnoty i regulátorům se dvěma stupni volnosti při uvažovaných regulačních pochodech v minimálním resp. v konečném počtu kroků regulace.
 
Realizace řídicího systému dvourotorového laboratorního systému v prostředí LabVIEW
Cílem práce je teoretický návrh a následná softwarová implementace řídicího systému upoutaného dvourotorového laboratorního systému v prostředí LabVIEW. Součástí práce bude identifikace uvedeného systému a simulace regulačních pochodů se zvoleným regulačním algoritmem v prostředí Matlab - Simulink.
 
Simulace řízení dynamických systémů stavovými regulátory v prostředí LabVIEW
Cílem práce je využití simulačních nástrojů Control Design and Simulation Toolkitu prostředí LabVIEW k modelování a simulaci různých typů dynamických procesů, konstrukci jejich statických i dynamických charakteristik a jejich následnému řízení pomocí stavových regulátorů. Pozornost bude věnována ověření robustnosti navržených regulačních algoritmů, jejichž součástí budou i estimátory úplného či redukovaného řádu.