Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2013/14

Fuzzy logický regulátor pro řízení pohybu mobilního robotu
Fuzzy logický regulátor bude zajišťovat, aby mobilní robot sledoval zadanou trasu. Student k danému účelu nejprve standardní metodou navrhne PID regulátor a data získaná z regulačního pochodu s tímto regulátorem použije pro návrh fuzzy logického regulátoru. V závěru oba přístupy zhodnotí a porovná.
 
Řídicí systém pro teplovzdušný model
Student ve vývojovém prostředí Matlab vytvoří řídicí systém pro teplovzdušný tunel. Teplovzdušný tunel je systém založený na proudění vzduchu kolem zdroje tepla. Kromě žárovky jako zdroje tepla je model tvořen hlavním ventilátorem, vedlejším (poruchovým) ventilátorem, vrtulkovým průtokoměrem a třemi teplotními čidly v různé vzdálenosti od zdroje tepla. Operátor má možnost ovládat velikost napětí přivedeného na žárovku (0 - 10V) a oba ventilátory (0 - 10V hlavní ventilátor a zapnuto - vypnuto poruchový ventilátor). Snímat může hodnoty teplot na všech teplotních čidlech (lépe řečeno hodnoty napětí v rozsahu 0 - 10V na termistorech) a dále průtok vzduchu na výstupu ze soustavy. Řídicí systém včetně grafického uživatelského rozhraní a vizualizace musí být navržen tak, aby odpovídal požadavkům příslušných norem (zejména ČSN ISO 3511 části 1 až 4). Řídicí systém bude mít několik režimů (ruční ovládání a automatické řízení teploty a průtoku vzduchu). Součástí práce je také kalibrace teplotních čidel.
 
Autonomní robotické vozidlo
Cílem práce je návrh a realizace autonomního mobilního robotického vozidla určeného pro pohyb po předem zvolené trajektorii. Vozidlo bude disponovat záznamovým zařízením, které bude sloužit k vykreslování pohybu robota. Řídicí software mikropočítače vozidla bude umožňovat autonomní pohyb robotického vozidla, pohybová trajektorie bude určena předem připravenými daty. Součástí práce bude též příslušná technická dokumentace konstrukce navrženého robotického vozidla a zdrojové soubory programů.
 
Řídicí systém laboratorního modelu automatické mycí linky pro automobily
Cílem práce je návrh a konstrukce řídicí elektroniky laboratorního modelu mechatronického systému - automatické mycí linky pro automobily. Elektronická jednotka bude umožňovat přímé řízení modelu a zároveň bude sloužit jako interface pro připojení PLC automatu. Rozhraní zařízení bude umožňovat přímé připojení PLC automatu, to znamená, že rozhraní bude plně kompatibilní s rozhraním automatu PLC. Software mikropočítače bude umožňovat řízení modelu tak, aby jeho chování kopírovalo chování skutečného zařízení.
 
Funkční model výtahu s inteligentním ovládáním
Cílem práce je sestavit funkční model výtahu pro obsluhu čtyř pater se sběrným řízením směrem dolů. Řídicí systém modelu bude realizován na bázi mikrokontroléru Atmel AVR (řady ATmega) v programovacím prostředí Bascom AVR. Součástí práce bude rešerše problematiky týkající se výtahové techniky a řídicích systémů výtahů se sběrným řízením. V implementační části práce bude realizována mechanická část modelu, osazen motor výtahu a servopohony dveří a model bude vybaven ovládacími a bezpečnostními prvky.
 
Využití průmyslového procesního regulátoru KS 90-1 k řízení zvolené dynamické soustavy
Aplikace průmyslového procesního regulátoru PMA KS 90-1 na zvolenou spojitou soustavu realizovanou v laboratoři (dle aktuálních dispozic laboratoře). Mimo nezbytného oživení a fyzického propojení regulátoru a soustavy a seznámení se s regulátorem a s podpůrným softwarem BlueControl Expert bude úkolem studenta provést návrh regulačního algoritmu s pevnou strukturou (na bázi PID s příp. modifikacemi). Optimální parametry regulátoru budou nalezeny jednak na základě simulace v prostředí Matlab – Simulink a pak také pomocí softwarové aplikace PMA Tune.
 
Metody statické optimalizace funkcí jedné proměnné
Sestavit v prostředí MATLAB uživatelský program pro hledání extrému funkcí jedné proměnné. Prostudovat doporučenou literaturu. Sestavit vývojové diagramy určených metod. Sestavit ve výpočetním prostředí příslušný program. Vypracovat uživatelské prostředí (GUI). Vyzkoušet provozuschopnost programu na vybraných testovacích funkcích. Zpracovat závěrečnou práci podle příslušných norem a pokynů vedoucího.