Aktuálně řešené bakalářské práce

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu
Bude vytvořeno zařízení na bázi univerzálního modulu s jednočipovým počítačem, umožňující monitorovat připojený reálný proces. Vstupy a výstupy procesu jsou napěťové signály v rozsahu 0-10V. Bude rovněž vytvořena aplikace v prostředí MS Windows, komunikující s modulem prostřednictvím sériového portu, která umožní nastavovat vstupy procesu v reálném čase a sledovat historii vstupů a výstupů.
 
Elektronická řídicí jednotka elektromagnetické upínací desky
Cílem bakalářské práce je analýza, návrh a realizace prototypu konstrukčního řešení elektronické řídicí jednotky magnetického upínacího zařízení obráběcího stroje. Základem řídicí jednotky bude mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Jednotka bude umožňovat ovládání magnetizačního a demagnetizačního procesu upínání magnetického obrobku při jeho opracování. Zařízení bude umožňovat současné ovládání hlavní upínací desky a sinusového pravítka. Řídicí jednotka bude zajišťovat všechny potřebné bezpečnostní funkce, které budou, společně s ovládáním obráběcího stroje zabezpečovat jeho bezpečný provoz, zejména v souvislosti ochrany obsluhy stroje před možným úrazem a poškozením zařízení. Mikropočítač řídicí jednotky zařízení bude umožňovat její plné autonomní řízení a diagnostiku. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software.
 
Návrh a realizace výukového modelu Rotační inverzní kyvadlo
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace laboratorního systému rotačního inverzního kyvadla. Základem řídicího systému zařízení bude mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Ovládání polohy kyvadla bude umožněno buď autonomně, přímo mikropočítačem řídicí jednotky systému, nebo nadřazeným řídicím systémem - osobním počítačem. Komunikace řídicí jednotky s nadřazeným řídicím systémem bude realizována pomocí rozhraní USB. Nadřazený řídicí systém bude umožňovat plnou diagnostiku a ovládání systému. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace zařízení, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software a přehledně zpracovaného uživatelského návodu.
 
Návrh a realizace Rotačního polohovacího stolu CNC trenažéru
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace zařízení demonstrujícího funkci rotačního polohovacího stolu, určeného pro nácvik programování a obsluhy reálného CNC stroje. Bude tak umožňovat nácvik a programování CNC stroje bez nebezpečí způsobení rozsáhlých havárií a škod na zdraví a majetku. Ke konstrukci řídicí jednotky zařízení bude použit jednočipový mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Zařízení bude disponovat kompletní sadou funkcí, kopírujících věrné chování reálného systému. Součástí práce bude teoretický rozbor řešené problematiky, se zaměřením na jejich technická řešení. Ovládání zařízení bude umožněno buď autonomně, přímo mikropočítačem řídicí jednotky zařízení, nebo nadřazeným řídicím systémem, například osobním počítačem, nebo PLC automatem. Komunikace řídicí jednotky s nadřazeným řídicím systémem bude realizována vybraným typem komunikačního rozhraní, například rozhraním USB a galvanicky oddělenými signály pro PLC automat. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace zařízení, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software a přehledně zpracovaného uživatelského návodu.
 
Návrh a realizace výukového modelu Vzduchová levitace
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace laboratorního systému levitace předmětu v proudu vzduchu. Základem řídicího systému bude mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Ovládání polohy levitujícího předmětu bude umožněno buď autonomně, přímo mikropočítačem řídicí jednotky systému, nebo nadřazeným řídicím systémem - osobním počítačem. Komunikace řídicí jednotky s nadřazeným řídicím systémem bude realizována pomocí rozhraní USB. Nadřazený řídicí systém bude umožňovat plnou diagnostiku a ovládání systému. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace zařízení, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software a přehledně zpracovaného uživatelského návodu.
 
Záznamník zvuku a zvukový generátor řízený mikropočítačem
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro záznam a přehrávání zvukových sekvencí s jednočipovým mikropočítačem. Základem elektronické jednotky bude mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Záznam zvuku bude realizován v jednom ze standardních zvukových formátů, s ukládáním dat na paměťovou, SD (MMC) kartu. Ovládání zařízení bude realizováno IR rozhraním, standardním IR ovladačem pro ovládání spotřební elektroniky. Součástí práce bude podrobná analýza řešené problematiky. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace zařízení, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software a přehledně zpracovaného uživatelského návodu.
 
Výukový vizualizační model technologického procesu
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace vizualizačního modelu technologického procesu. Ke konstrukci řídicí jednotky bude použit jednočipový mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Výukový model bude disponovat kompletní sadou funkcí, simulujících chování reálného systému. Ovládání výukového modelu bude umožněno buď autonomně, přímo mikropočítačem řídicí jednotky zařízení (v paměti mikropočítače budou naprogramovány demonstrační algoritmy), nebo nadřazeným řídicím systémem, například osobním počítačem, nebo PLC automatem. Komunikace řídicí jednotky s nadřazeným řídicím systémem bude realizována vybraným typem komunikačního rozhraní, například rozhraním USB a galvanicky oddělenými signály pro připojení PLC automatu. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace zařízení, včetně kompletních zdrojových kódů realizovaného software a přehledně zpracovaného uživatelského návodu.
 
Identifikace a regulace soustavy GUNT RT 010
Identifikovat soustavu a navrhnout řízení laboratorní soustavy regulace hladiny. Experimentální identifikace dynamického modelu řízeného systému. Metody návrhu PID regulátoru. Návrh PID regulátoru vybranou metodou. Aplikace algoritmu řízení - porovnání simulovaných a reálných experimentů.
 
Datová média - minulost, současnost a výhledy
Popsat média používaná na sálových počítačích, vlastnosti, kapacity, způsob záznamu. Popsat chronologicky vývoj médií od počátku PC, typy, vlastnosti, kapacity, způsob záznamu, jeho trvanlivost. Shromáždit informace o možných směrech a perspektivách dalšího vývoje, která média se budou dále vyvíjet, která naopak zaniknou atd., rizika a bezpečnost těchto médií. Otestovat přenosové rychlosti alespoň tří různých typů médií pro každé z běžně používaných rozhraní komunikace - pro větší množství malých souborů a menší množství velkých souborů - porovnat míru využití těchto médií.
 
Řízení dynamických systémů průmyslovým regulátorem KS 90-1
Cílem práce je aplikace průmyslového procesního regulátoru PMA KS 90-1 na zvolenou spojitou soustavu. Návrh regulačního algoritmu na bázi PID s případnými modifikacemi. Nalezení optimálních parametrů regulátoru s využitím vhodných metod popisovaných v literatuře a pomocí funkcí autotuningu regulátoru KS 90-1.
 
Řízení dynamických systémů multifunkčním regulátorem KS 98-1
Cílem práce je aplikace multifukčního regulátoru PMA KS 98-1 na zvolenou spojitou soustavu. Návrh regulačního algoritmu na bázi PID s případnými modifikacemi. Nalezení optimálních parametrů regulátoru s využitím vhodných metod popisovaných v literatuře a pomocí funkcí autotuningu regulátoru KS 98-1.
 
Řízení laboratorního modelu Kulička na tyči
Úkolem je rekonstrukce existujícího laboratorního modelu Kulička na tyči, který bude následně řízen průmyslovým regulátorem PMA KS 90-1 resp. KS 98-1.