Doktorský obor „Informační, komunikační a řídicí technologie“


Studijní program: P2612 – Elektrotechnika a informatika
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: 2612V070 – Informační, komunikační a řídicí technologie
Garant oboru:

 

Charakteristika studia

Studium doktorského studijního programu je založeno na individuálním studijním plánu, na jehož základě si student zvolí jeden předmět z nabídky povinně volitelných předmětů z oblasti teorie automatického řízení, aplikované matematiky a náhodných procesů. Dále si zvolí další dva volitelné předměty z oblastí aplikované fyziky, matematické statistiky, zpracování signálů, modelování a simulace spojitých a diskrétních procesů, umělé inteligence a dalších. Doktorské studium je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému, jeho absolvent získá doktorský titul (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).
 

Profil absolventa

Cílem doktorského studijního oboru je výchova studentů k samostatné tvůrčí práci a řešení složitých vědecko-výzkumných úkolů na základě hlubokých znalostí, jak individuálně, tak i jako členů týmu, výchova k prezentaci a publikování výsledků práce na konferencích i v časopisech domácích i zahraničních.