Bakalářský obor „Řízení procesů“


Studijní program:
B2612 – Elektrotechnika a informatika
Forma: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor: 3902R046 – Řízení procesů
Garant oboru:

 

Charakteristika studia

Učební plány studia jsou sestaveny vyváženě z teoretických předmětů všeobecného základu a z odborných předmětů. Studium obsahuje všeobecný základ z matematiky, fyziky, informatiky, širší odborný elektrotechnický a elektronický základ i specializované předměty z oboru měřicí techniky, automatizace a dalších. V průběhu studia se mohou studenti výběrem volitelných předmětů profilovat podle svého výběru. Vedle toho získají základní informace z oblasti ekonomie, životního prostředí a práva. Absolvování povinné průpravy z anglického jazyka usnadní studentům získávat odborné informace přímo ze zahraničních zdrojů a rychle se tak orientovat v nových technologiích. V budoucnu jim umožní i nezprostředkovaný styk se zahraničními odborníky, zákazníky či partnery.
 

Profil absolventa

Absolvent oboru získá teoretický základ v matematice, fyzice i dalších vědách, v odborné oblasti získá přehled a znalosti v obecné elektrotechnice, počítačové technice, programování a využívání komunikačních technologií. Jeho speciální znalosti se týkají hlavně teorie automatického řízení, modelování dynamických systémů, měření technologických veličin, zpracování signálů a programování řídicích aplikací. Své znalosti může využít zejména v oblasti návrhu a obsluhy měřicích, informačních a regulačních systémů. Získaný přehled a pochopení základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních a automatizačních systémech a jejich využití mu za předpokladu samostatného sledování odborné literatury umožní zvládat rychlý pokrok této techniky i v budoucnosti. Absolventi naleznou uplatnění zejména ve výrobě v odděleních měření a regulace, ve vývojových a projektových organizacích aj. Část absolventů s dobrými studijními výsledky bude moci pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu stejného zaměření, kde si získané znalosti dále rozšíří a prohloubí.
 

Získané znalosti a dovednosti

Absolvent tohoto studijního oboru je schopen samostatně nebo pod vedením řešit praktické problémy v provozu i při správě, diagnostice a údržbě měřicích, automatizačních, zabezpečovacích a obdobných zařízení, případně při jejich výrobě nebo projekci ve všech průmyslových odvětvích. Uplatní se především v technických nebo v nižších řídicích funkcích.
Znalosti absolventa bakalářského studijního oboru Řízení procesů umožňují:
  • pochopit princip funkce složitých měřicích, informačních a řídicích systémů v různých odvětvích průmyslu (elektrotechnických, chemických, strojírenských, potravinářských, dopravních a všech ostatních, kde se automatizace využívá), na základě technické dokumentace samostatně zvládnout práci s takovým zařízením, případně poučit méně kvalifikované pracovníky; 
  • pod vedením sestavovat jednodušší, počítačem řízené automatizované obvody, oživovat je a zpracovávat uživatelskou dokumentaci;
  • pod vedením provádět návrhy měřicích, informačních a řídicích systémů včetně jejich programování, samostatně zpracovávat jejich dokumentaci;
  • samostatně seřizovat parametry regulátorů ve výrobě;
  • aktivně si rozšiřovat znalosti o nové poznatky vědy a techniky studiem domácí i zahraniční literatury, včetně využívání moderních informačních technologií;
  • samostatně spravovat počítačovou a kancelářskou techniku včetně počítačových sítí.